BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer İŞLER, Eşe BAŞBULUT, Melek BİLGİN
2010-2019 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN CITROBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
 
Giriş - Amaç: Citrobacter spp., daha çok yenidoğan ve immün sistemi baskılanmış hastalarda hastane kökenli bakteriyel infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada Nisan 2010- Aralık 2019 tarihleri arasında infeksiyon etkeni olarak izole edilen Citrobacter suşlarının antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 2010-2019 yılları arasında yoğun bakım, servis ve poliklinik hastalarından elde edilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 208 Citrobacter suşu dahil edilmiştir. İzole edilen suşların identifikasyonu ve duyarlılık testleri 2010-2014 yılları arasında Phoenix UNMIC/ ID Paneli (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, Spark, Md, USA) ile 2015-2019 yılları arasında Vitek-2 sistemi ile yapılmıştır. BULGULAR : Belirtilen tarihler arasında izole edilen 208 Citrobacter suşundan 137’si Citrobacter freundii, 71’i ise diğer Citrobacter türleri olarak identifiye edilmiş olup klinik örneklerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Citrobacter’lerin izole edildiği örneklerin kliniklere dağılımı ve poliklinik örnek sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 3’te ise izole edilen Citrobacter suşlarının antibiyotik direnç oranları toplam olarak verilmiştir. İzole edilen 208 Citrobacter suşundan 137’si Citrobacter freundii 71’i diğer Citrobacter türleri olarak identifiye edilmiştir. İzole edilen suşların farklı antimikrobiyallere minimum inhibitör konsantrasyon değerleri incelenmiş ve ampisiline %99, seftazidime %25, aztreonam ve trimetoprim/sülfametoksazole %22, siprofloksasine %15, piperasilin/tazobaktam ve gentamisine %11, sefepime %10, meropeneme %1 ve amikasine % 0 oranlarında direnç saptanmıştır. Amikasin ve meropenem en etkili antibiyotikler olarak bulunmuş, bunları sefepim, gentamisin ve piperasilin/ tazobaktam izlenmiştir. Çalışmada amikasin ve meropenemin Citrobacter infeksiyonları için iyi bir tedavi alternatifi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Citrobacter suşları, Antibiyotik direnci,infeksiyon 


Keywords: