BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yadigar YILMAZ CAMGÖZ, Ferda YILMAZ İNAL
AKILCI AĞRI KESİCİ KULLANIM İNSİDASININ ARAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışmada akılcı olmayan ağrı kesici kullanım insidansını tespit etmek amaçlanmıştır. Kapsam: Akılcı olmayan ilaç kullanımı tüm dünyada en temel sağlık sorunlarından biridir. Akıllı olmayan ilaç kullanımı ilaç yan etkilerine sebep olmakta ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Yöntem: Çalışmaya katılacak sağlıklı gönüllüler ağrı kesici kullanım sıklığı, nedenleri, hangi tip ağrı kesici tercih ettikleri ve hangi yollarla temin edildiği sorularını içeren 17 sorudan oluşan bir anket doldurdu. Bulgular: Çalışmaya 223 kişi katıldı. 169’u kadın, 54’ü erkekti. Yaş ortalaması 38,02 idi. Anketi cevaplayanların 84’ü (%37,67) ilköğretim mezunu, 68’i (%30,49) yüksekokul/üniversite mezunu ve 59’u (%26,46) lise mezunu idi. Katılımcıların %56,9 ‘u her zaman evinde ağrı kesici bulundurmakta ve %29,1 ‘i haftada bir, %38,1’i ayda bir sıklıkla ağrı kesici kullanmaktaydı. En sık kullanılan ağrı kesici parasetamol ve türevleri (%70,8) idi. En sık baş ağrısı nedeniyle (%66,7) ağrı kesici kullanmakta ve doktora yazdırarak (%59,6) temin etmekteydiler. Ağrısı olduğu zaman sağlık kurumuna başvurduğunu söyleyenlerin oranı %54,7 idi. Kullanılmayan ağrı kesicileri saklarım diyenlerin oranı %48,4 iken, katılımcıların çoğu son kullanma tarihini (%78,9) ve kullanma talimatını (%53,8) her zaman okuduklarını belirtti. Sonuç: Ağrının kişinin günlük yaşam kalitesini en çok etkileyen faktör olması nedeniyle ağrı kesiciler, akılcı olmayan ilaç kullanımında en üst sırada yer almaktadır. Bizim çalışmamızda da ağrı kesici bulundurma ve kullanma oranları yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ağrı kesici, Akılcı ilaç kullanımı, Anket 


Keywords: