BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem KAYACIK GÜNDAY
AKUT EPİGASTRİK AĞRI İLE ORTAYA ÇIKAN, HELLP SENDROMU‘ NA BAĞLI KARACİĞER HEMATOMU OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 
Amaç: İlk şikayeti şiddetli epigastrik ağrı olan, Hellp Sendromu’ na bağlı karaciğer hematomu gelişen bir hastayı sunmak istedik. Metaryal Metod: 25 yaşında, son adet tarihine göre 28 hafta tekil, ilk gebeliği olan hasta, şiddetli mide ağrısı şikayeti ile başvurdu. Tansiyon arteryel: 150/ 90 mmHg idi. Obstetrik Ultrasonografide, fetal kalp atımı izlenmedi. Hb: 7,6 g/ dl, plt: 29000/ uL, alanin aminotransferaz (ALT): 65 U/ L (iki saat sonra 125), aspartat aminotransferaz (AST): 91 U/ L (iki saat sonra 266), albumin: 2,32 g/dl, kreatinin: 0,5 mg/dl, tam idrar tetkiki: protein pozitif idi. Bilgisayarlı tomografide, karaciğer periportal hilusda ödematöz görünüm, sağda kubbe düzeyinde ve sağ lob posterior segmentte, karaciğerde kanama ile uyumlu, yamasal hipodens alanlar izlendi. Hasta HELLP Sendromu tanısıyla acil sezeryana alındı. Batın içi minimal serohemorajik mayi izlendi. Peroperatif genel cerrahi ekibi çağrıldı. Karaciğerin yumuşak palpasyonunda, hafif düzensizlik ve büyüme görüldü. Hasta için, yoğunbakım ünitesinde konservatif tedavi önerildi ve batın kapatıldı. Hastaya postoperatif, kan ürünlerinin transfüzyonu yapıldı ve relaparotomi ihtiyacı olmadan, yedinci gün taburcu edildi. Sonuç: Şiddetli epigastrik ağrı, Hellp Sendromu’ nun erken bir bulgusu olabilir. Tanıda gecikildiği takdirde, karaciğer rüptürü sonucu mortalite ile karşılaşılabileceği akılda tutulmalı ve şüphe durumunda, ileri görüntüleme yöntemleri kullanılmalı ve preoperatif gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Hellp Sendromu, multiorgan patolojilerine neden olduğu için, tedavide multidisipliner bir ekip yaklaşımının kullanılması ile daha etkili sonuç alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Hellp, Preeklampsi, Gebelikle ilişkili karaciğer hastalığı, Karaciğer rüptürü, Subkapsüler hematom 


Keywords: