BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN
BRUCELLOZ TANISINDA KULLANILAN IMMUNCAPTURE AGLÜTİNASYON VE WRİGHT TÜP AGLÜTİNASYON TESTLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Giriş ve Amaç: Bruselloz, aerob, gram negatif, hücre içi yerleşim gösteren, küçük kokobasiller olan Brucella cinsi bakteriler tarafından oluşturulan zoonotik bir enfeksiyondur. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri başta olmak üzere enfekte besinlerin yenmesi, enfekte hayvan dokuları ile direkt mukozal temas veya enfekte partikülleri içeren aerosollerin solunması ile bulaşır. Ondülan ateş, sırt ağrısı, gece terlemesi, kas ağrısı ve iştahsızlık en sık görülen özgül olmayan semptomlardır. Brucellozda, pek çok doku ve organ etkilenebilir. Kronikleşme ve relapslara rastlanır. İnsanlarda gelişen bruselloz hastalığının tanısı başlıca kültür ve serolojik yöntemlerle konmaktadır. Klinik olarak brucella düşünülen hastaların taraması Rose Bengal testi ile yapılmakta ve pozitif saptanan örnekler standart tüp aglütinasyon( STA) testi, Brucella immuncapture aglütinasyon (BCAP) testi, Brucella coombs jel testi (BCGT) ve Brucella ELISA IgG, M testleri gibi serolojik testlerle doğrulanmaktadır. Hastalığın doğrulanmasında sıklıkla STA testi kullanılmaktadır. Ancak blokan antikorların varlığı nedeniyle STA testinde yalancı negatif sonuçlar alınabilmektedir. Bu nedenle bu test zaman zaman tanıda yeterli olmamaktadır. Çalışmamızda brucellozun tanısında kullanılan standart tüp aglütinasyon ve Brucella immuncapture aglütinasyon testlerinin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmamıza, 2020-2021 yıllarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli kliniklerden brucelloz şüphesi ile gönderilen ve Rose Bengal testi (Biomedica, Canada) pozitif çıkan 88 hasta örneği dahil edildi. Her hasta serumu STA (Seromed, Türkiye) ve BCAP (Metserlab, Türkiye) testleri ile çalışıldı. BULGULAR: Rose Bengal pozitif 88 serum örneğinden 70’i (%79,5) BCAP testi ile pozitif bulunurken 43’ü (% 48,8) STA testi ile pozitif bulunmuştur. Sonuç: BCAP testi daha kısa sürede sonuç vermesi, blokan antikorları tespit edebilmesi ve klinik olarak brucella şüpheli olgulardaki daha yüksek pozitiflik oranlarıyla STA testine göre üstün bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: brucelloz, standart tüp aglütinasyon, immuncapture aglütinasyon 


Keywords: