BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fadime TOSUN, Abdulkadir DEMİR
CHİARİ TİP I MALFORMASYONU VE ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ OLAN HASTADA ANESTEZİ DENEYİMİMİZ
 
Chiari 1 malformasyonu (CM), serebellar tonsillerin foramen-magnum yoluyla herniasyonu ile karakterize, arka beyin ve posterior fossada yapısal bir anormalliktir. CM ilişkili bozukluklar; hava yolu yönetiminin zorluğu, otonomik disfonksiyon, ani artan kafa içi basınçtan kaçınma ve nöromüsküler bloke edici ajanlara anormal duyarlılık nedeniyle anestezik risk oluşturur. Bu olguda entübasyon güçlüğü olan CM dekompresyon cerrahisi yapılan hastada uyguladığımız anestezi yönetimimizi sunmayı amaçladık. 28 yaşında, kollarda uyuşma ve son 6 aydır medikal tedaviye yanıt vermeyen öksürük ve hapşırma ile artan baş ağrısı olan bayan hastaya beyin cerrahi kliniği tarafından CM tanısı konularak foramen magnum dekompresyon cerrahisi planlandı. Hastanın kranial MR görüntülemesinde yaklaşık 14 mm’lik tonsiller herniasyon ve servikal syringomyeli mevcuttu. Hasta elektrokardiyografi, pulsoksimetri ve sol radial arter kataterizasyonu takılarak monitörize edildi. Genel anestezi uygulanan ve direkt laringoskopisinde Cormack lehane skoru 3 olan hasta, 3 denemeden sonra video laringoskop ve buji yardımıyla entübasyon gerçekleştirildi. Cerrahi süresince hemodinamik parametreler müdahalelerle stabil seyretti. Cerrahi işlem yaklaşık 120 dakika sürdü, 2 mg /kg sugammedeks ile dekürarize edilip ekstübe edildi ve sonrasında PACU’ya transfer edildi. Siringomyelinin eşlik ettiği CM hastalarında anestezi yönetimi sırasında BOS basınç gradyanını daha fazla artırmaktan kaçınmak anestezide en önemli hedef olmalıdır. Bu nedenle anestezi yönetimi multidisipliner yaklaşım içerisinde olunmalı, hemodinamik parametreler yakın takip edilmeli ve olası hava yolu güçlüğü göz önüne alınarak havayolu ekipmanları eksiksiz bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Chiari I malformasyonu, Siringomyeli, Zor entübasyon, Anestezi yönetimi 


Keywords: