BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zafer ŞENOL
ÇOK NADİR GÖRÜLEN MULTİPLE PRİMER KANSER: DÖRTLÜ PRİMER KANSER
 
Amaç: Multiple primer kanser; bir hastanın aynı veya farklı organlarında iki veya daha fazla sayıda ve birbiriyle histolojik olarak ilişki olmayan kanser tiplerinin tespit edilmesi durumudur. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere metastaz dışlanmış olmalıdır. Çoklu primer kanser, tüm kanserlerin %2-6,3’ü kadardır. Bunların büyük çoğunluğu, iki farklı kanser türünün tanımlandıığı olgulardır. Çoklu primer kanserin içerdiği primer kanser türü sayısı arttıkça insidansı azalmaktadır. Dörtlü primer kanser vakaları, literatürde bildirilen %0,007'lik bir insidansla son derece nadirdir. Bu çalışmada, literatürde çok nadir olan dörtlü primer kanser olgusu sunulmaktadır. Kapsam: Bu çalışmada 74 yaşında erkek hastada on beş yıllık dönem içinde gözlenen ve tedavileri yapılan larenks, akciğer, prostat ve kolon kanseri olmak üzere dört faklı türde malignite içeren multiple primer kanser vakası sunulmuştur. Bulgular: Çoklu primer kanserlerin ortaya çıkışına ilişkin; aile öyküsü, immünolojik ve genetik defektler, benzer özellikteki kanserojenlere uzun süre maruz kalma veya primer kanser için kemoterapi/radyoterapi alma gibi birçok hipotez tanımlanmıştır. Sunulan olgunun bilinen aile kanseri öyküsü yoktur. Ancak ilk tanı aldığı karsinoma için adjuvan radyoterapi öyküsü mevcuttur. Sunulan olguda tanımlı tümörlerin hepsi karsinom grubundadır. Çoklu primer kanserlerin tedavisinde; kanserin türü, evresi, tedaviye alınan yanıt, beklenen yaşam süresi ve hastanın genel durumu dikkate alınarak optimal tedavi belirlenmelidir. Sonuç: Çalışmada sunulan oldukça nadir çoklu primer kanser olgusunu retrospektif olarak irdelerken, kanser hastasının değerlendirmesinde önceki hastalıkların ve kanıtlarının kesin olarak bilinmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Benzer şekilde, tümörlerin histopatolojik tiplerinin belirlenmesinde doğru ve eksiksiz immünfenotipik incelemelerin, birbirlerinin devamı olabilecek nitelikteki tümörleri, yani metastaz ile yeni bir primer tümörün ayrımındaki önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: çoklu primer kanser, dörtlü primer kanser, kanser 


Keywords: