BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu ÖZDEMİR, Levent ÖZDEMİR, Bilge AKGÜNDÜZ
COVID 19 BAĞLI DALAK İNFARKTI
 
Giriş: ,COVID-19, aşırı inflamasyon, hipoksi, immobilizasyon ve yaygın intravasküler pıhtılaşma (DIC) nedeniyle venöz ve arteriyel tromboembolik hastalıklara yatkınlık yaratmaktadır. Splenik infarkt nadir görülen bir dalak patolojisi olup çoğunlukla başka hastalıkların komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Etiyolojisinde en sık hematolojik hastalıklar, ikinci sıklıkta tromboembolik durumlar, daha nadir olarak da vasküler hastalıklar, anatomik bozukluklar ve kollagen doku hastalıkları bulunmaktadır. Biz bu yazıda COVID-19 a bağlı gelişen dalak infarktını radyolojik görüntüleri ile sunuyoruz Olgu: 60 yaşında kadın, halsizlik, sol üst kadran agrısı yakınmaları ile değerlendirildi. Sol üst kadranda hassasiyet dışında diğer sistem muayneleri doğaldı. Özgeçmişinde özellik saptanmadı. Laboratuvar tetkiklerinde beyaz küre:15 (N:4,5-11), CRP:48,9(N:0-5), D-Dimer:1,9 (N:0-05) dışında anormallik yoktu. Elektrokardiyogram normal sinüs ritminde idi. Kollajen doku markerları negatif saptandı. Real time PCR 1 reaksiyon (SARS -CoV-2 PCR) pozitif idi. Çekilen kontrastlı batın tomografisinde dalak konturlerinde düzensizlik, dalak parankiminde anteriorda hipodens alanlar izlendi. Hastanın 1 ay önce çekilmiş batın tomografisinde dalağın normal olduğu saptandı. Toraks tomografisinde her iki akciğerde peferik buzlu cam infiltrasyon alanları izlendi. Tartışma: Literatürde nadir olmakla birlikte, COVID-19 hastalarında vasküler enfarktüs ile ilişkili akut karın vakaları artmıştır. Koagülopati, hastalığın klinik solunumsal belirtileri olmasa bile mevcut olabilir. Yaygın intravasküler pıhtılaşma kriterlerini karşılayan veya belirgin şekilde yüksek D-dimerli hastalar antikoagülan tedaviden fayda görebilir. SONUÇ: Klinisyenler, solunum semptomları olmamasına rağmen akut karın ağrısı ile başvuran COVID-19 hastalarında abdominal visseral enfarktüs olduğundan şüphelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dalak İnfarktı, COVID 19, Koagulopati 


Keywords: