BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melih ÇAMCI
COVID-19 PNÖMONİSİ İLİŞKİLİ TOMOGRAFİ BULGULARI
 
Giriş-Amaç: Koronavirüs hastalığı (Covid-19) en önemli tutulum yeri olan solunum sisteminde radyolojik olarak akciğer tutulumu görülmesi ile ön plana çıkmaktadır. Covid-19 pnömonisine spesifik görüntüleme bulguları erken tanı, tedavi ve prognozda önemlidir. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT), bir tarama testi niteliğinde olmamakla birlikte Covid-19 duyarlılığının yüksek olması nedeniyle sık kullanılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızda Covid-19 pnömonisinde toraks bt bulguları incelenip hastalık riskinin belirlenmesine, sınıflandırılmasına yönelik prognoza olumlu katkı sunulmaya çalışılmıştır. Materyal ve Metod: Kesitsel olarak 01.12.2020-01.02.2021 tarihlerinde Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurup RT-PCR(+) olarak Covid-19 tanısı alan hastalar dahil edilmiş ve retrospektif olarak bulguları olan toraks bt’leri incelenmiş, RT-PCR(-) hastalar ise dışlanmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 342 hastanın 196’sı (%57,3) erkek, 146’sı (%42,6) kadındı. Yaş ortalaması 54.3 ±17.5, yaş aralığı 18-89 olarak saptandı. Akciğer lezyonlarının dağılımı, 232 (%67,8) hastada ağırlıklı olarak periferik tutulum, 90 (%26,3) hastada hem periferik hem santral tutulum, 20 (%5,8) hastada ise sadece santral tutulum gözlendi. Erken ve ileri evre BT sınıflandırması şeklindeki bulgular da göz önüne alınarak sıklık sırasına göre parankimal değişikliklerde; buzlu cam dansitesi, konsolidasyon, retiküler patern (kaldırım taşı görünümü), tomurcuklanan ağaç görünümü, mikrovasküler genişleme, fibrotik bant izlenirken, bronşial değişikliklerde; hava bronkogramı, traksiyon bronşiektazileri, plevral değişikliklerde ise kalınlaşmalar, çekintiler ve effüzyon izlenmiştir. Sonuç: Covid-19 pnömonisi mortalite ve kalıcı morbidite oranı yüksek bulunması nedeniyle pulmoner hasarın azaltılması açısından önem arz etmektedir. Toraks BT’nin tanıya yardımcı olma ve sürecin hızlı yönetilmesi bakımından en yüksek ayrım gücüne sahip görüntüleme tetkikidir. Bu bakımdan Covid-19 pnömonisinde tomografi bulgularının erken ve doğru değerlendirilmesi hastaların ilk başvuru noktası olan acil servislerde çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Bilgisayarlı Tomografi, Acil Servis, Pnömoni



 


Keywords: