BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma EROĞLU
COVID-19 PNÖMONİSİNDE SERUM LAKTAT DEHİDROGENAZIN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ
 
Giriş: SARS-CoV-2'nin neden olduğu koronavirüs hastalığı (COVID-19), asemptomatik hastalıktan şiddetli pnömoniye ve ölüme yol açabilen çeşitli klinik belirtiler ile prezente olabilmektedir. Çalışmamızda, yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeylerinin COVID-19 pnömonisinin şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: COVID-19 hastalarının takip edildiği bir pandemi hastanesinde 3 aylık süreçte (haziran-ağustos 2021) COVID-19 tanısı alan ve yalnızca nazal ve faringeal sürüntü örneklerinin real time polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testinde pozitif sonuç veren enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji servisinde ardışık olarak yatan 100 hasta dahil edildi. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasına göre hastalar hafif/orta pnömoni ve ağır pnömoni olarak kategorize edildi.Hafif/orta pnömonisi ve ağır pnömonisi olan hastaların LDH düzeyleri karşılaştırıldı Bulgular: Toplam 100 hastanın 57'si erkek, 43'ü kadındı. Medyan yaş 46 (22-88) idi . Hastalar başvuru sırasında 72 hafif/orta pnömoni, 28 ağır pnömoni olarak kategorize edildi. Altta yatan komorbidite, hipertansiyon (18), diyabet (14), KOAH (5), malignite (2), KAH (2) olmak üzere 41 (%41) hastada bulundu. Başvuru sırasında tüm hastalarda LDH seviyesi 420.2 ± 18.22 IU/L (aralık 158–1482 U/L) idi. hafif/orta pnömonisi olan grupta LDH seviyesi 328 ± 27.4 IU/L'dir, ağır pnömoni si olan grupta LDH seviyesi 980 ± 148.2 IU/L seviyesinde bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarını değerlendirdiğimizde, hemen hemen tüm hastaların serum LDH titresini etkileyebilecek tıbbi müdahalede (antimikrobiyal tedavi, sıvı uygulaması, steroid tedavisi) bulunulmuştur, Bu durum göz önünde bulundurulduğunda pulmoner tutulum ile doğrudan etkisini değerlendirmek zordur. Bu durum birlikte ele alındığında, verilerimiz LDH'nin COVID-19 pnömonisinde potansiyel olarak yararlı bir takip parametresi olduğunu ve hastalığın ilerlemesinin tanınmasına yardımcı olabilecek bir parametre olabileceğini göstermiş olduk.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, laktat dehidrogenaz, pnömoni 


Keywords: