BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Deniz GENÇ, Osman BULUT, Burcu GÜNAYDIN, Mizgin GÖKSU, Mert DÜZGÜN, Yelda DERE, Serhat SEZGİN, Akın ALADAĞ, Aziz BÜLBÜL
DENTAL FOLİKÜL MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN SJÖGREN SENDROM MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE İMMÜNOMODULATUAR VE EKZOKRİN BEZ REJENERASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç:Dental mezenkimal kök hücrelerin farklı inflamatuar hastalıklarda immün düzenleyici bulunmaktadır. Bu çalışmada, dental folikül MKH’lerin Sjögren Sendrom fare modelinde inflamatuar hücre yanıtları ve hasarlanmış ekzokrin bez üzerinde rejeneratif etkisi araştırılmıştır. Yöntem:Fareler Ro60-273-289 peptid ile 1.,14.,36.,63. ve 119. günlerde immünize edilerek 126.günde Quantum Dot (Qdot) ile işaretlenen Dental folikül (DF)MKH (1x10^6) sistemik (i.p.) veya lokal (submandibular veya lakrimal) enjeksiyonlar ile uygulandı. MKH enjeksiyonundan sonra 28.gün fareler sakrifiye edilip, dalaktan mononükleer hücre izolasyonu yapılıp kültürlenen hücrelerde IFN-, IL-17, IL-10 sekrete eden CD4+T lenfosit analizi ve süpernatant sitokin analizi flow sitometri yöntemi ile ve submandibular bez ve lakrimal bezlerinde mononükleer inflamatuar infiltrat ve epitel hücrelere farklılaşma potansiyeli histokimyasal yöntemle analiz edildi. Bulgular:SS farelere submandibular/lakrimal enjeksiyonla uygulanan DFMKH’ler lokal inflamatuar infiltratı azaltırken (SS:fokus skor>1,SS+DFMKH:fokus skor<1), dalak lenfosit yanıtlarında SS grubuna kıyasla anlamlı değişiklik gözlenmedi (SS-IFN+CD4+:9.4±2.8,SS+DFMKH.IFN+CD4+:8.6±2.3,p>0.05,SSIL17+CD4+:6.5±1.9,SS+DFMKH-IL17+CD4+:6.1±2.0,p>0.05). Sistemik enjeksiyon yapılan DFMKH grubunda dalak CD4+T lenfosit yanıtları anlamlı ölçüde baskılandı (SS-IFN+CD4+:9.4±2.8, SS+DFMKH- IFN+CD4+:1.8±0.7 p<0.05) ve lokal inflamatuar infiltrat azaldı (Sağlıklı: fokus skor<1, SS: fokus skor>1, SS+DFMKH: fokus skor<1). Sitokin analizinde sistemik enjeksiyonla uygulanan DFMKH’ler SS grubuna kıyasla proinflamatuar-sitokin düzeylerini anlamlı ölçüde azalttı (SS-IFN:137.4±61.8pg/ml,SS+DFMKH-IFN:64.3±15.1pg/ml,p<0.01.SS-IL17:17.3±4.5pg/ml,SS+DFMKH-IL17:11.2±3.9pg/ml,p<0.05). Qdot işaretli hücreler lokal enjeksiyonla yüksek oranda glandular epitel hücrelere farklılaştı (submandibular:12.1±1.4%,lakrimal:9.8±0.7%). Sonuç: Lokal uygulamaya kıyasla sistemik enjeksiyonla uygulanan DFMKH’lerin SS’de immünomodulasyon ve ekzokrin bez rejenerasyonuna daha yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 120S178 nolu proje ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dental mezenkimal kök hücreler, Sjögren Sendromu, İmmünomodülasyon 


Keywords: