BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe PASİN
DİZ AĞRISIYLA BAŞVURAN HASTADA BİLATERAL İDİOPATİK KEMİK ENFARKTI
 
Giriş: Osteonekroz; kemik kan dolaşımının travmatik veya travmatik olmayan sorunlar nedeniyle bozulması sonucu, kemik doku hücrelerinin ölümü ile seyreden bir hastalıktır. Hastalığın primer (spontan, idiopatik) ve sekonder olmak üzere iki formu vardır. Kemik enfarktı, uzun kemiklerin diafiz veya metafiz bölgelerinde görülen osteonerkozudur. Amaç: Bu olgu sunumunda diz ağrsı ile başvurup bilateral kemik enfarktı tanısı konan hastayı ilgili literatür ışığında tartışmaktır. Olgu: 47 yaşında kadın hasta yaklaşık 1 yıl önce başlayan, 2 aydır şiddetlenen her iki dizinde olan ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Herhangi bir travma öyküsü olmayan hastanın ağrısı hareketle artan, istirahatle geçmeyen, geceleri artan inflamatuar karakterdeydi. Hastanın fizik mauyenesinde her iki diz eklem hareket açıklığı bilateral açık, krepitasyon ve belirgin hassasiyet vardı. Laboratuvar tetkiklerinde akut faz reaktanları, hemogram ve biyokimyasal tetkikleri normal sınırlardaydı. Çekilen konvansiyel grafide her iki diz femur distal metafiz ve tibia proksimal metafizinde yerleşimli kemik enfarktı görüldü, çekilen MR’da lezyonların kemik enfarktı olduğu doğrulandı. Steroid ve alkol kullanım öyküsü olmayan hasta, kemik enfarktına neden olabilecek hastalıklar açısından dahiliyeye konsulte edildi. İleri tetkikleri yapılan hasta hemolojik, romatolojik hastalıklar ve malignite açısından araştırıldı. Sekonder neden bulanamayan hasta idiopatik kemik enfarkt tanısı aldı, tedavisi düzenlenip takibe alındı. Tartışma: Kemik enfarktı steroid, travma, alkolizm, orak hücreli anemi, Gaucher hastalığı, SLE, renal transplantasyon, romatolojik hastalıklara sekonder gelişebileceği gibi idiopatik (spontan) görülebilir. Her iki ekstremiteyi etkileyen kemik enfarktı literatürde oldukça nadirdir. İnflamatuar karakterli ağrı şikayeti ile gelen hastalarda radyolojik tetkikler ile altta yatan başka bir problemin olup olmadığı kesinlikle gösterilmeli, kemik enfarktı ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Spontan kemik enfarktı tedavisi konservatif ve cerrahi tedavidir. Konservatif tedavide analjezikler ve NSAİ’lerle ağrı kontrolü sağlanıp, baston kullanımı önerilip sportif aktiviteler kısıtlanır. Kilo verme, kuadriseps güçlendirici egzersizler yararlı olabilir. İleri evre ve konservatif tedaviden fayda görmeyen olgularda cerrahiye yönlendirilir.

Anahtar Kelimeler: Diz ağrısı, kemik enfarktı, bilateral 


Keywords: