BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sılasu ARIKAN, Nuray ALACA, Merve AÇIKEL ELMAS, Güldal SÜYEN
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ MDX FARELERDE YÜZME EGZERSİZİ, DÜŞÜK DERECELİ LASER VEYA KOBİNASYONLARININ DEJENERASYON, İNFLAMASYON, OKSİDATİF STRES VE UTROFİN PROTEİNİ İLE İRİSİN PEPTİTİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
 
Amaç: Çalışmada; mdx fare modelinde faydalı etkileri gösterilen yüzme egzersizlerinin olası yan etkilerini azaltmak veya faydasını artırmak için düşük dereceli laser tedavisi (LLLT) ile birlikte uygulanmasının kas dejenarasyonu, oksidatif stres ve utrofin proteini ile irisin peptiti üzerine olan etkisini araştırmak amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 20 adet mdx fare dört gruba ayrılmıştır. Gruplar; sedanter ve plasebo LLLT (SK), sedanter ve LLLT (SL), otuz dakika yüzme egzersizi (Eg) ve otuz dakika yüzme egzersizi ve LLLT (EgL) olarak adlandırılmıştır. Sekiz haftalık yüzme egzersizi sonrasında kas testleri, biyokimyasal olarak; total oksidan kapasite, total antioksidan kapasite, utrofin ve irisin seviyeleri ölçülmüştür. Işık mikroskopunda iskelet, diyafram ve kalp kası histopatolojik skor, iskelet kası ile kalp kası miyosit çapları belirlenmiştir. Bulgular: Grup SL’de SK’ya göre sadece irisin seviyelerinin arttığı görülürken, egzersiz gruplarının (Eg ve EgL) her ikisinde total oksidan kapasite, oksidatif stres indeksi, kalp kası histopatolojik skorlarının azaltığı ve irisin seviyelerinin arttığı belirlendi (p<0,05). Ayrıca, EgL grupunda ek olarak rotarod, utrofin seviyelerinde artma, kas ve diyafram kası histopatolojik skorlarında azalma görülmüştür (p<0,05). Tartışma: Mdx fare modelinde yüzme egzersizinin uygulanması iskelet kasındaki irisin seviyesini artırırken oksidatif stres seviyelerini, kalp kasındaki dejenerasyonu, enflamasyonu ve kardiyopatiyi azalttığı belirlendi. Egzersize ek olarak LLLT uygulandığında ise kas gücü, iskelet kası utrofin seviyeleri arttı ve iskelet ile diyafram kası dejenerasyonu ve enflamasyonunda azalma görüldü. Ayrıca, sadece LLLT uygulamasının iskelet kası irisin düzeyinde artma yaptığı saptandı. İrisin, LLLT ve egzersiz mekanizmaları üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duchenne, Mdx Mice, Exercise, Low-Lavel Laser Therapy, İrisin 


Keywords: