BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süleyman ALTINTAŞ, Mehmet YALDIZ
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 2007 SINIFLAMASINA ÖRE MENENGİOMLARIN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ: 99 OLGU
 
AMAÇ Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflamasına göre menenjiom tanısı almış 99 olguyu histopatolojik özelliklerine göre analiz etmek. GEREÇ ve YÖNTEM Dokuz Eylül ve Mustafa Kemal Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’nda menenjiom tanısı almış 99 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, menenjiomların yerleşim kayıtlarından elde edildi. Olguların tamamına ait H&E boyalı lamlar arşivden çıkarıldı. Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması ölçütlerine göre ışık mikroskobisi düzeyinde incelendi.Olgularda grade ile yaş, cinsiyet dağılımı, patolojik tür, lokalizasyon, mitoz, nekroz, invazyon ilişkisi incelendi. BULGULAR Histopatolojik özelliklerine göre menejiomların %88'i grade I, %8.5'i grade II ve %3.5'i grade III idi. Olguların 64'ü(%63.9) kadın ve 35'i(%36.1) erkek idi. Kadın erkek oranı 1.8 olarak izlendi. Ortalama yaş 58.4 olup yaş aralığı 22-83 idi. Yerleşim yerlerine göre %88.5'i intrakranial, %9.7'si spinal ve %1.8'i orbital yerleşimli idi. Transisyonel menejiomlar, tüm menenjiomların %45.1’ini, geri kalan kısmını da meningotelial %11.0, psammomatöz %11, fibroblastik %8.5 ve %24.4’ünü diğerleri oluşturmaktadır. Tipik memenjiomların %78'inde mitoz izlenmedi, %22'sinde 1-3 mitoz; atipik menejiomların %5.8'inde mitoz izlenmedi, %32.9'unda 1-3 mitoz, %61.3'ünde 4-19 mitoz ve anaplastik menenjiomların %25.7'sinde 4-19 mitoz ve %74.3'ünde 20 ve üzerinde mitoz izlendi. İnvazyon tipik menejiomların %3.4'ünde , atipik menengiomların %32.9'unda ve anaplastik menenjiomlarda hiçbir olguda saptanmadı. SONUÇLAR Beyin invazyonu ve histopatolojik görünüm arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Mitotik oran ve nekroz, tümörün derecesi arttıkça artış göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Menengioma, Atipik Menenjioma, Beyin İnvazyonu 


Keywords: