BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Emin PARLAK, Aygen YILMAZ
DUODENOGASTRİKREFLÜ HASTALIĞI: RİSK FAKTÖRLERİ, URSODEOKSİKOLİK ASİT VE SUKRALFAT TEDAVİSİNE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Duodenumdaki safranın, pankreatik enzimlerin ve alkali içeriğin mideye geri gelmesi sonucu mide mukozasında hasar oluşturması ve bu hasara bağlı olarak epigastrik ağrı, yanma, hazımsızlık, bulantı, kusma ve kilo kaybına neden olmasına DuodenogastrikReflü Hastalığı (DGRH) denir. Etyopatogenezde geçirilmiş mide ve bağırsak ameliyatları, Gastrointestinal (GIS) motilite bozuklukları, safra yolları ve pankreatik kanal anomalileri ve pilor yetmezliği suçlanmaktadır. Bu çalışmaya dirençli reflü semptomları ile başvuran ve endoskopi ile DGRH tanısı alan 32 hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak da aynı dönemde benzer semptomlarla başvuran ancak endoskopisi DGRH ile uyumlu olmayan 32 hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri (cinsiyet, anne-baba akrabalığı, aile öyküsü), Manyetik Rezonans Kolanjiyopankretografide (MRCP) anatomik patolojinin varlığı, Ursodeoksikolik Asit (UDKA) ve Sukralfat tedavisine histopatolojik ve klinik yanıtları değerlendirildi. DGRH’nınHelicobacterPylori (H. pylori) üzerine etkisini değerlendirmek için H. pylori sıklığı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hastalığın şiddetini ve prognozunu belirlemek için klinik skorlama yapıldı. Çalışmaya katılan 32 hastadan 26’sı (%81,3) kız cinsiyetteydi, 6 hastada (%18,8) anne-baba akrabalığı vardı, 1 hastada aile öyküsü vardı. 30 hastaya MRCP yapılmıştı ve 3 (%10) hastada anatomik patoloji vardı. DGRH tespit edilen gruptaki 32 hastadan 13’ünde (%40,6) ve kontrol grubundaki 32 hastadan 14’ünde (%43,) H. pylorienfeksiyonu vardı. Hastaların tamamı en az 6 ay süre ile UDKA ve sukralfat tedavisi aldı ve altıncı ayın sonunda kontrol endoskopi yapılarak histopatolojik ve klinik değerlendirme yapıldı. Altı aylık tedaviden sonra hastalardaki histopatolojik ve klinik düzelme istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç olarak kız cinsiyet, aile öyküsü ve anne-baba akrabalığı DGRH için risk faktörü oluşturmaktadır. DGRH tanısı alan hastalarda etiyolojide rol alabilecek safra yollarındaki anatomik patolojilerin değerlendirilmesi açısından MRCP yapılması uygundur. Klinik skorlama yapılması hastalığın şiddeti ve prognozu hakkında bilgi vereceğinden yararlı olacaktır. Altı aylık UDKA ve Sukralfat tedavisi DGRH’dahistopatolojik ve klinik düzelme sağlamaktadır. (Bu çalışma 1. Sırada yer alan yazarın tezinden üretilmiştir. Etik Kurul Karar Tarihi: 01 Kasım 2017, Sayısı; 622)

Anahtar Kelimeler: duodenogastric reflux, h. pyolori, ursodeoksikolik asit, sukralfat 


Keywords: