BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet Fatih TOPUZ
FOKAL EPİTELYAL HİPERPLAZİ – HECK HASTALIĞI: ERİŞKİN BİR HASTADA OLGU SUNUMU
 
Fokal epitelyal hiperplazi (FEH) (bir diğer adıyla Heck Hastalığı) multifokal papilloma olarak da bilinen, human papilloma virüsü tip 13 veya 32’ nin sebep olduğu oldukça nadir görülen, özellikle oral mukozada ortaya çıkan bir hastalıktır. Literatürde nadiren genital ve oral mukozayı tutan olgularda bulunmaktadır. Hastalık tipik olarak asemptomatik seyretmekle birlikte nadiren ağrılı olabilmektedir. Hastalık özellikle kozmetik nedenlerle endişelere neden olmaktadır. Ağız içinde mukoza ile aynı veya daha beyaz renkte, 1 – 4 mm boyutlarında, yumuşak papüller veya nodüller şeklinde ortaya çıkar. Sıklıkla çocuklarda görülmekle birlikte erişkinlerde de görülebilen FEH özellikle Eskimolar, Güney Amerikalı Hintliler ve Güney Afrikalılar’da olmak üzere çeşitli etnik gruplarda görülmektedir. Ayrıca Kızılderililerde ve Türklerde de sık görülür. Avrupa da bildirilen vakaların çoğunluğunun da Türk kökenli olduğu bildirilmektedir. Fokal epitelyal hiperplazi, spontan regresyon ve progresyonlarla seyreden bir hastalıktır. Bu nedenle genellikle agresif tedaviler yerine konservatif tedaviler tercih edilmelidir. Lokalize lezyonlarda elektrokoterizasyon, kriyoterapi, cerrahi eksizyon ve lazer tedavileri yer alırken, yaygın tutulumlarda topikal interferon-β, imikimod, retinoidler, interferon-a2b ve metotraksat gibi sistemik tedaviler tercih edilmektedir. Bu olgu sunumumuzda alt dudak ve her iki yanak mukozasında çok sayıda oral mukoza ile aynı renkte kabarıklık şikayeti ile kliniğimize başvuran, yapılan muayene ve histopatolojik inceleme sonrası fokal epitelyal hiperplazi tanısı konulan on dokuz yaşındaki kadın hastamızı literatür eşliğinde tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Fokal epitelyal hiperplazi, Hck hastalığı, Oral mukoza 


Keywords: