BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sedat YAHŞİ
İATROJENİK MESANE YARALANMASI SONRASI VEZİKOKUTANÖZ FİSTÜL: NADİR BİR OLGU SUNUMU
 
Giriş: Vezikokutanöz fistül nadir görülen bir klinik durumdur. Yaygın nedenleri arasında, pelvik radyoterapi, pelvik kırıklarla birlikte geniş travma, radikal histerektomi ve kalça artroplastisi gibi postoperatif nedenler yer alır. Ayrıca mobilize olamayan paraplejik hastalar, mesane boşaltım fonksiyonu bozukluğu olan flask nörojenik mesaneli hastalar ve uzun süreli perkütan sistostomi ile izlenen hastalar risk altındaki diğer gruplardır. Olgu: 53 yaşında erkek hasta, abdominal aort anevrizması nedeniyle operasyonu sonrası postoperatif 15. gününde insizyon hattından üriner kaçağı düşündürecek şekilde pansumanında sürekli ıslatma olması üzerine kliniğimize konsulte edildi. Hastanın muayenesinde umblikus üstü ve altını içerek çekilde median insizyon hattı mevcuttu. Umblikus hemen üstündeki sütürler arasından belirgin berrak sıvı kaçağı izlendi. Suprapubik bası ile sıvı kaçağında belirgin artış olmaktaydı. Bakılan vücut sıvısı biyokimyası idrar ile uyumlu bulundu (kreatinin: 14 mg/dL). Hastaya sistografi çekilmesi planlandı. Ancak opere olduğu klinik eş zamanlı diğer abdominal patolojileri de görmek için hastayı abdominal bilgisayarlı tomografi ile tarafımıza tekrar konsulte etti. Hastanın tomografisinde abdominal insizyon fasya sütürlerinin suprapubik bölgede birkaç sütür boyunca mesane kubbesinden geçtiği görüldü. Bu bölgede mesane kubbesi ile cilt altı arasında geniş lümenli bir trakt görüntüsü vermekteydi. Bu trakt ağzından başlayarak umblikus üstünde üriner kaçağın izlendiği alana kadar cilt altı dokularda hava ve serbest sıvı değerleri mevcuttu. Tedavi: Hastaya öncelikle sistoskopi yapıldı. Mesane anterior duvar ile kubbe birleşim yerinde sütürler net olarak görülmese de mesane duvarı karın ön duvarına fikse olarak görüldü. Bu alanda mesane mukozası ödemli ve hiperemik izlendi. Takiben açık cerrahiye geçildi. Eski insizyon hattı tekrar açıldı. Fasya sütürleri arasında suprapubik seviyede mesane mukozası seçilmekteydi ve buradan insizyon hattına idrar drenajı devam etmekteydi. Sütürler açıldı, mesane ile karın ön duvarı arasında oluşan bridler disseke edildi. Mesanedeki açıklık onarıldı. Takiben rektus fasyası tekrar mesaneden geçilmeden dikkatli bir şekilde kapatıldı. Hasta 14 gün sondalı takip edildikten sonra taburcu edildi. Sonuç: İatrojenik vezikokütanöz fistüller nadir görülen komplikasyonlardır. Küçük boyutlardaki yaralanmalar geç dönemde klinik verebilir. Olgunlaşan fistül traktları yüksek nüks oranlarına sahiptir ve tedavisi zordur. Fistül traktı eksizyonu ve myokutanöz flep ile interpozisyon gibi uygulamalar gerektirir. Hastamıza erken tanı konulduğu için tam bir fistül traktı oluştuğu söylenemez. Bu nedenle diseksiyonu ve cerrahisi nispeten kolay olmuştur. Büyük batın cerrahilerinde fasyal insizyon kapatılırken dikkatli olunmalı, tedavisi zor ciddi komplikasyonlara sebep olunabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Açık Cerrahi, Mesane Yaralanması, Vezikokutanöz Fistül 


Keywords: