BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem Güler ALIŞ
İNFERİOR OBLİK KAS CERRAHİSİ KOROİD KALINLIĞINI ETKİLER Mİ?
 
Amaç: İnferior oblik kas aşırı fonksiyonu [IOAF], muayene sırasında etkilenen gözde yukarı içe kayma ile kendini gösteren bir oküler hareket bozukluğudur. Primer pozisyonda hipertropiye ek olarak, diplopi ve anormal baş pozisyonu görülebilir. IOAF nedenine göre primer ve sekonder olarak ayrılabilir. Her iki grupta da tedavi yaklaşımı inferior oblik kasın zayıflatılmasını içerir [1,2]. Literatürde IOAF nedeniyle cerrahi uygulanan hastalarda cerrahi sonuçları inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bazı yayınlarda bu cerrahinin makula ve koroid tabakasını etkilediğini, bazılarında ise herhangi bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız inferior oblik kas cerrahisi uyguladığımız hastalarda subfoveal koroid kalınlığı [SFKK] değişikliğini inceleyerek literatüre ek bir katkıda bulunmaktır. Gereç ve yöntemler: İnferior oblik kas cerrahisi uygulanan hastalarda SFKK ölçümleri optik koherens tomografi [OKT] kullanılarak elde edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif 1. gün, 1. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. aylarda SFKK ölçüldü. Bulgular: 16 hastanın toplam 18 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 12,75 ± 12,45 yıl [min 4, max 45] idi. Preoperatif ve postoperatif 1. gün değerler karşılaştırıldığında SFKK'de istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu görüldü. Bu artışın 1. haftada preoperatif değerlere döndüğü ,1., 3. ve 6. ay ölçümlerinde anlamlı bir fark olmadığı izlendi. Sonuç: İnferior oblik kas cerrahisi, erken dönemde SFKK'da artışa neden olabilir, bunun muhtemel nedeni cerrahi sırasında kasa yapılan müdahalenin doğrudan mekanik etkisinin yanısıra postoperatif inflamasyon olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Alt oblik kas cerrahisi, Koroid kalınlığı, Optik koherens tomografi 


Keywords: