BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayrettin DİZEN, Ömer YOLDAŞ
KARACİĞER KİST HİDATİĞİNDE POSTOPERATİF SAFRA FİSTÜLÜ GELİŞMİNİ PREOPERATİF DÖNEMDE BELİRLEYEN FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, asemptomatik karaciğer kist hidatiği olan hastalarda cerrahi öncesi safra kaçağı riskini gösteren herhangi bir prediktif faktör olup olmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Biz bu çalışmada preoperatif labaratuar bulguları, klinik bulguları ve radyolojik incelemelerle safra yolu iştirakı süphesi olmayan hastalarda, safra yolu iştirakını preoperatif dönemde belirleyebilecek bağımsız prognostik faktörleri araştırmayı amaçladık. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniğine 1998 ve 2006 yılları arasında başvuran 102 kist hidatik vakası retrospektif olarak değerlendirildi. yaş, cins, labaratuar testleri, kist tipi, kist çapı, kist lokalizasyonu, intraoperatif safra kaçağı mevcudiyeti ve varsa safra kacağı için yapılan prosedür, operasyon sekli, postoperatif bilyer fistül varlığı ve bilyer fistülün kapanma zamanı kaydedildi Bulgular ve Sonuç: Tüm veriler SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak biriktirilip analiz edildi. 2 grup arasında yaş, cinsiyet, kist tipi, ALP, GGT, ALT, AST, bilirubin seviyeleri açısından fark bulunmadı. Operasyon şekliyle bilier kaçak arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Bilier kaçak gelişen grupta ortalama kist çapı 10.2 cm iken gelişmeyen grupta 6.1 cm’di. Iki grup arasındaki fark anlamlı idi. Bu sonuç kist çapı ile kistobiliyer kaçak arasında direkt ilişki olabileceğini düşündürmektedir. Kist çapındaki cut-off değeri 7.5 cm kabul edildiğinde spesifite ve sensitivite değerleri sırasıyla %73 ve %79. Sonuç olarak; çalışmamız kist çapı 7, 5 cm’den büyük olmasının intraoperatif safra kaçağı ve postoperatif fistül oluşumu için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bu hastalarda cerrahi girişim öncesi ERCP uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Safra fistülü, Cerrahi 


Keywords: