BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meliha ORHON ERGÜN
KİFOPLASTİ OPERASYONUNDA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
 
Giriş:Vertebroplasti ve kifoplasti için genel anestezi hem hastalar hem de hekimler için iyi bir cerrahi durum ve rahatlık sağlasa da, bu spinal işlemler genellikle kardiyopulmoner işlevi azalmış yaşlı kişilerde ve yüzüstü pozisyonda gerçekleştirilir bu da anesteziye bağlı kardiyopulmoner komplikasyon ve havayolunu sağlayamama riskini artırabilir. Sedasyon ile yapıldığında yüzüstü pozisyondaki hastalarda özellikle yaşlılarda, solunum depresyonuna neden olabilir ve hava yolu yönetimini zorlaştırabilir. Ultrason eşliğinde yapılan ESP bloğu, bir interfasiyal plane bloğudur. Hem intraoperatif hemde postoperatif analjezi sağlamaktadır. Amacımız kifoplastiyi genel anestezi ya da sedasyon uygulamadan bilateral ESP bloğu ile hastalarda intraoperatif analjezi sağlayarak gerçekleştirmektir. Vaka: 24-75 yaş arası ASA 2-3 olan 7 hastaya ultrason eşliğinde lineer prob ile kırık seviyesinde bilateral 20 ml bupivacaine 0,5%, 5ml lidokain %2 lik uygulandı. İşlem sırasında ANI monitörizasyonu ≥ 50 olup, yeterli analjezi sağladığımızı göstermiş olduk. İntraoperatif hastaların kalp tepe atımları, ortalama kan basınçları, ANİ değerleri ve postoperatif VAS değerleri kaydedildi. Kifoplastiyi genel anestezi ya da sedasyon uygulamadan bilateral ESPB ile hastalarda intraoperatif analjezi sağlayarak gerçekleştirdik. Peroperatif cerrahi tarafından ek analjezi ihtiyacı olmadı. Postoperatif 24 saat sonrasında tüm hastaların VAS skorları ≤3 idi. Hastaların 6 sında ek bir analjezi ihtiyacı olmaz iken bir hastada 16. saat VAS =3 olması üzeine 1gr iv paracetomol uygulandı. Sonuç: Solunum ve kalp fonksiyonlarını sürdürmek için herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan hastaların anksiyete ve ağrısını kontrol eden erektör spina plane (ESP) bloğu ile anestezi yönetimi, kifoplasti operasyonu geçirecek yaşlı ve prone pozisyon da ki hastalar için genel anesteziden daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Erektör spina plan bloğu, Kifoplasti, intraoperatif ağrı, postoperatif ağrı 


Keywords: