BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bahise Çağla TAŞKIN DALGIÇ, Gülgün YENİŞEHİRLİ, Murat AKKAN, Esra UZUNOĞLU ŞİRİN
KLEBSİELLA PNEUMONİAE VE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İZOLATLARININ SEFTAZİDİM-AVİBAKTAM DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Giriş: Gram-negatif mikroorganizmalarda antibiyotik direnci giderek artmaktadır. Dirençli suşlar ile meydana gelen enfeksiyonlar sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların en sık nedenini oluşturmaktadır. Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae, çoklu ilaca dirençli A.baumannii ve P.aeruginosa suşları ile meydana gelen enfeksiyonlar artmış mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Bu nedenle dirençli suşlara etkili yeni antibiyotikler geliştirilmektedir. Seftazidim-Avibaktam A sınıfı KPC türü karbapenemaz, C sınıfı beta-laktamaz ve OXA-48 üreten suşlara etkili yeni kuşak antimikrobiyaldir. Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae ve P.aeruginosa’yı içeren geniş bir etki spektrumuna sahiptir. FDA tarafından intraabdominal enfeksiyonlar, komplike üriner sistem enfeksiyonları, hastane ve ventilatör ilişkili pnömonide kullanım onayı almıştır. Çalışmamızda K.pneumoniae ve P.aeruginosa izolatlarının yeni kuşak antimikrobiyal Seftazidim-Avibaktama duyarlılığının değerlendirilmesini amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmamıza Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 2020 yılı içerisinde çeşitli klinik örneklerden izole edilen 100 adet K.pneumoniae ve 100 adet P.aeruginosa izolatı dahil edildi. Her hastaya ait tek örnek çalışmaya alındı. İzolatların Seftazidim-Avibaktam duyarlılıkları 10-4 ug lık Seftazidim-Avibaktam diski kullanılarak Kirby-Baurer Disk Difüzyon Testi yöntemi ile çalışıldı. İzolatların diğer antimikrobiyaller için duyarlılıkları Microscan Walkaway 96 plus (BC, ABD) otomatize sistemi ile belirlendi. Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST 2020 kriterlerine göre değerlendirildi. Bulgular: K.pneumoniae izolatlarının % 56'sı (56/100), P.aeruginosa izolatlarının ise %89'u (89/100) seftazidim-avibaktama duyarlı bulundu. K.pneumoniae izolatlarının %15'i meropeneme, %30'u imipeneme duyarlı bulundu. K.pneumoniae izolatlarının tamamı sefepim, sefotaksim ve seftazidime dirençliydi. P.aeruginosa izolatlarının %62'si meropeneme duyarlıyken, %70'i imipeneme, %80'i seftazidime, %72'si sefepime artmış dozda duyarlı bulundu. Sonuç: Çalışmamızda K.pneumoniae izolatlarının % 56'sı (56/100), P.aeruginosa izolatlarının ise %89'u (89/100) seftazidim-avibaktama duyarlı bulundu. Yeni nesil antimikrobiyal seftazidim-avibaktam etkinliği K.pneumoniae izolatlarında nispeten düşük iken, P.aeruginosa izolatlarında yüksek tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: seftazidim-avibaktam, K.pneumoniae, P.aeruginosa



 


Keywords: