BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilinç DOĞRUÖZ KARATEKİN
KRONİK İNMELİ TÜRK HASTALARDA MİNİ-BESTEST'İN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
 
Amaç: Bu çalışmada, yeni geliştirilen bir denge değerlendirme aracı olan Mini-BESTest'in Türkiye'deki kronik inmeli hastalarda geçerlik ve güvenirliğinin psikometrik özellikleri araştırılmıştır. Yöntem: Test-tekrar test ölçümleriyle prospektif, gözlemsel bir çalışma yürütüldü. Kronik inmeli 37 Türk hasta (22 erkek, 15 kadın; yaş 63 ± 7 yıl) çalışmaya dahil edildi. Değerlendiriciler arası güvenirlik için ölçeği iki bağımsız araştırmacı, test tekrar test güvenirliği için 5 gün içinde iki kez uygulamıştır. Bland Altman Analizi ile, tekrarlanan ölçümler için mutlak güvenilirlik değerlendirdi. Türkçe Mini BESTest (Mini-BESTestTR)’ in, eşzamanlı geçerliliği (concurrent) değerlendirmek için Türkçe Berg Denge Testi (BDTTR) ve birleşen geçerliliği (convergent) için Zamanlı Kalk&Yürü Testi (ZKT), Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) ve Fonksiyonel Erişim Testi (FET) kullanıldı. Bulgular: İki puanlayıcının puanları uyum sınırları içinde (ortalama = -0,513 ± 1.757, p > 0.05) idi ve Mini-BESTestTR mükemmel değerlendiriciler arası güvenilirlik (ICC (%95 GA) = 0,986 (0,972-0,993, SEM = 0,46) ve test-tekrar test güvenilirliği (ICC (%95 GA) = 0.999 (0.995-0.999, SEM = 1.53) gösterdi. Ek olarak, Mini-BESTestTR, BDTTR ile çok güçlü (r = 0.903, p < 0.001), ZKT (r = −0.811, p < 0.001), FAS (r = 0.753, p < 0.001) ve FET (r = 0.733, p < 0.001) ile güçlü derecede korelasyon gösterdi. Sonuç: Mini-BESTestTR'nin güçlü güvenilirliği ve geçerliliği, kronik inmeli Türk hastalarında kullanımını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Testin düşme riskini belirleme yeteneği ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnme, Denge, Geçerlik, Güvenilirlik, Mini-bestest 


Keywords: