BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dursun Burak ÖZDEMİR, Bülent ÜNAL
MEME KANSERİNDE ROUND-BLOCK MAMOPLASTİ SONUÇLARIMIZ
 
Amaç: Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümör olup, kadınlarda görülen tüm malignitelerin %30’unu oluşturur. Altmış beş yaş ve üstü kadınlarda kansere bağlı ölümlerinin en sık sebebidir. Görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Çalışmamızda meme kanseri nedeniyle kliniğimizde round-block mamoplasti tekniği ile onkoplastik meme cerrahisi uygulanan hastaların demografik, klinik ve patolojik özelliklerini, erken dönem mortalite ve morbiditelerini literatür bilgisi ışığında sunmayı amaçladık. Hastalar ve metod: Çalışmaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde 0cak 2019’den Ocak 2021’ e kadar meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalar dahil edildi ve retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 0cak 2019-Ocak 2021 tarihleri arasında toplam 115 hastaya onkoplastik meme cerrahisi uygulandı. 17 Hastaya round-block mamoplasti tekniği ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 51.9 (min=39, max=67) idi. Hastaların 15’i (%83) İnvaziv duktal karsinom, 3’ü (%17) diğer invaziv epitelyal tümörler nedeni ile opere edildi. 13 hastaya (%72) sentinel lenf nodu biyopsisi, 5 hastaya (%28) sentinel lenf nodu biyopsisi + tamamlayıcı aksiller diseksiyon uygulandı. Histopatolojik incelemede hiçbir hastada cerrahi sınır pozitifliği yoktu. En yakın cerrahi sınır 2mm idi. Olguların 9 ’unda (%50) Evre 1, 6 ’sında (%33) evre 2, 3 ‘ünde (%17) evre 3 hastalık olduğu tespit edildi. Erken postoperatif dönemde, bir olguda yağ doku nekrozu ile uyumlu bulgular izlendi. Konservatif tedavi ile bu tablo geriledi.Hastalarda mortalite görülmedi. Hastaların ortalama takip süresi 19,4 ay olarak hesaplandı. Takipte lokal nüks veya uzak metastaz saptanmadı. Sonuç: Periferdeki tümörler için de uygulandığı bildirilsede, bu teknik orjinal olarak kadran farketmeksizin areolaya yakın tümörde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle meme volümü küçük, aşikar pitozisi olmayan hastalarda ilk tercih edilecek yöntemlerin başında gelir. Uzun dönem kozmetik sonuçları açısından, kesi periareolar alanda olduğu için klasik meme koruyucu cerrahiye göre ve bazı diğer onkoplastik tekniklere göre kozmetik sonuçları daha üstün görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, round-block mamoplasti tekniği, onkoplastik meme kanseri cerrrahisi

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Round-block mamoplasti, Onkoplastik meme kanseri cerrahisi 


Keywords: