BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oya AKKAYA
PANDEMİ ÖNCESİ VE PANDEMİ DÖNEMİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDE PSEUDOMONAS AEROGİNOSA ÜREME SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Pseudomonas aeruginosa genellikle hastane enfeksiyonlarından sorumludur. Birçok antibiyotiğe doğal direncinin olması ve bazen de tedavi sırasında direnç geliştirebilme yeteneğinin olması sebebiyle oluşturduğu enfeksiyonların tedavisi zordur. Pandemiden önceki 2 yıl boyunca kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına ait antibiyotik direnç oranlarıyla, pandeminin olduğu yıl kan kültürlerinde üreyen P. aeroginosa suşlarına ait antibiyotik direnç oranlarını karşılaştırıp hastanemiz için uygun ampirik tedavi protokollerinin belirlenmesine katkıda bulunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2018 ile Aralık 2019 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen kan kültür örneklerinden izole edilen 58 Pseudomonas aeruginosa suşu ve pandemi döneminde yani Ocak 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen ve COVİD19 PCR pozitif olup yatan hastaların kan kültürü örneklerinden izole edilen 20 Pseudomonas aeruginosa suşu antibiyotik direnç oranları karşılaştırılmıştır. Kan kültürü örnekleri, BACTEC 9240 otomatize sisteminde (BD Diagnostic Instrument Systems, USA) 5 gün inkübe edilmiştir. Kültürde üreme olan örnekler, konvansiyonel metotlar ve otomatize sistemle (VITEK 2, bioMérieux, France) tür düzeyinde tanımlanmıştır. Antimikrobiyal duyarlılıkları EUCAST kriterleri doğrultusunda yine otomatize sistemle (VITEK 2 , bioMérieux, France) yapılmıştır. Sonuç: Pandemiden önce amikasin 12 (%20) hastada dirençli, tobramisin 7 (%12) hastada dirençli, seftazidim 16 (%27)hastada dirençli, sefepim 17 (%29) hastada dirençli, piperasilin 19 (%33) hastada dirençli, siprofloksasin 8 (%13) hastada dirençli, levofloksasin 29 (%50) hastada dirençli, imipenem 18 (%31) hastada ve meropenem ise 22 (%38) hastada dirençli bulunmuştur. Pandemiden sonra ise; amikasin 4 (%20) hastada dirençli, tobramisin 2 (%10) hastada dirençli, seftazidim 6 (%30)hastada dirençli, sefepim 6 (%30) hastada dirençli, piperasilin 9 (%45) hastada dirençli, siprofloksasin 7 (%35) hastada dirençli, levofloksasin 8(%40) hastada dirençli, imipenem 7 (%35) hastada ve meropenem ise 9 (%45) hastada dirençli bulunmuştur. (Tablo 1) P. aeroginosa için en etkili antibiyotiklerin pandemiden önce amikasin, tobramisin ve siprofloksasin olurken,pandemiden sonra siprofloksasin direncinin biraz arttığı ama amikasin ve tobramisin direnç oranlarının pek değişmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik duyarlılık, Vitek 2 


Keywords: