BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet KARAYİĞİT, Bülent ÜNAL
PANKREAS NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ; KLİNİK DENEYİMİMİZ
 
GİRİŞ Nöroendokrin tümörler (NET), farklı bölgelerdeki pluripotent endokrin hücrelerden kaynaklanan, çeşitli belirti ve semptomlar ile ortaya çıkan, farklı malign potansiyellere ve prognozlara sahip heterojen bir hastalık grubudur. Pankreas nöroendokrin tümörleri (PNET) langerhans adacıklarının hormon üreten hücrelerinden köken alan neoplazmalardır. PNET’ ler gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörlerin bir alt grubu olarak kabul edilir. Bu tümörler, genellikle tümör alt tipine dayanan yerleşik kalıplarda, semptomlara neden olan peptit hormonlarını salgılamasına bağlı olarak “fonksiyonel” veya “nonfonksiyonel” olarak sınıflandırılır. PNET’ ler histolojik özelliklerini diğer bölgelerdeki nöroendokrin tümörlerle paylaşılmasına rağmen, PNET’ler diğer nöroendokrin tümörlerden farklı bir biyolojik ve klinik davranış sergilerler. MATERYAL-METOD Çalışmamıza Haziran 2016 - Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde pankreas kanseri nedeniyle opere edilen 124 hasta içerisinden postoperatif patoloji sonucu PNET olarak raporlanan hastalar dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri, erken postoperatif özellikleri, sağkalım ve nüks durumları kaydedildi. BULGULAR Pankreas kanseri nedeniyle opere edilen 124 hasta içerisinden 14 (%8,8) hastanın PNET patolojisinde sahip olduğu izlendi. Hastaların 6 (%42) tanesi kadın, 8 (%58) tanesi erkek cinsiyete sahipti. Hastaların yaş ortalaması 53,8 (25-74) idi. Hastalardan 10 (%70) tanesi nonofonksiyonel tümöre sahipken, 2 (%15) hasta insülinoma ve 1 (%7,5) hasta MEN-1 idi. Bir (%7,5) hastada ise Von Hippel Lindau sendromu düşünüldü. Sekiz (%58) hastaya distal subtotal pakreatektomi, 5(%34,5) hastaya whipple prosedürü ve von hippel lindau düşünülen 1 (%7,5) hastaya da total pankreatektomi uygulandı. Distal subtotal pankreatektomi yapılan 8 hastadan 2 tanesine dalak koruyucu girişimler uygulandı. Hastalardan 1 (%7,5) tanesinin tümörü orta derecede diferansiyasyon gösterirken geri kalan 13 (%92,5) hasta iyi diferansiye tümör özelliğine sahipti. Postoperatif dönemde majör komplikasyon gözlenmedi. İki hastada grade A pankreatik fistül izlendi. Fistül saptanan 2 hasta konservatif yaklaşımla tedavi edildi. Hiçbir hastada nüks gözlenmezken, 2 (%15) hastada mortalite görüldü. SONUÇ PNET’ ler için tek küratif tedavi cerrahidir. Rezektable metastatik hastalık varlığında dahi; düşük proliferasyon indeksine sahip (Ki67 <%10), ekstra hepatik hastalığı olmayan (hepatik pedikülde rezektabl lenf nodu metastazı hariç) ve rezeksiyon sonrası >%30 üstünde karaciğer volümü kalan ve yavaş ilerleyen PNET’ i olan hastalarda sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Pankreas kanseri konusunda deneyimi olan merkezlerde PNET cerrahi tedavisi güvenle yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, Pankreas, Pankreas kanseri 


Keywords: