BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin BAYHAN
PERFORE AKUT APANDİSİT HASTALARINDA LAPAROSKOPİK VE AÇIK APENDEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Tüm yaş gruplarında görülen en sık akut batın nedeni akut apandisittir(AA).Öykü,fizik muayene,laboratuvar ve görünteleme ile AA tanısı konulabilmektedir.Bu çalışma, perfore apandisit nedeniyle opere edilen hastalarda laparoskopik apendektominin avantajlarını açık cerrahi ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2019-Kasım 2021 arasında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde AA nedeniyle 561 apendektomi yapılmıştır.Perfore akut apandisit nedeniyle opere edilen 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri,operasyon süresi, postoperatif hastanede kalış süresi, dren kullanımı, postoperatif morbidite ve mortalite gelişme durumu analiz edildi. Araştırma verileri “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL)” aracılığıyla bilgisayar ortamına yüklendi ve değerlendirildi.İstatistiksel yöntem olarak Mann Whitney U testi kullanıldı ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Bulgular:Çalışmaya dahil edilen 561 hastanın 208’ine(%37,07) laparoskopik apendektomi yapılırken 253’üne(%62,93) açık apendektomi yapıldı.Perfore apandisit olan 41 hastanın 21’ine laparoskopik apendektomi yapılırken 20 hastaya açık apendektomi yapıldı. Açık apendektomide medyan operasyon süresi 40,5 dk (35-85),drenle hastayı takip süresi 2,4 gün(2-4),hastanede kalış süresi 2,9 gün(2-5) iken, laparoskopik apendektomi medyan operasyon süresi 35,6 dk (20-55) ,drenle hastayı takip süresi 2,3 gün(2-4), hastanede kalış süresi 2,4 gün(2-4) idi.Her iki grupta operasyon süresi ile hastanede kalış süresi açısından laparoskopik apendektomi üstün bulunurken, drenle hastayı takip süresinde iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Postoperatif takiplerde açık apendektomi yapılan 5(%25) hastada yara yeri enfeksiyonu gelişirken laparoskopik apendektomi yapılan hastalarda yara yeri enfeksiyonu meydana gelmemiştir. Sonuç: Perfore apandisit vakalarında laparoskopik cerrahi güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Perfore apandisit, Açık cerrahi 


Keywords: