BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf DENİZ, Şirin GÜVEN
POLİSİTEMİK YENİDOĞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 
POLİSİTEMİK YENİDOĞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Yusuf Deniz1, Şirin Güven2 1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul / Türkiye 2Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul / Türkiye AMAÇ: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki (YDYBÜ) yenidoğanlarda polisitemiyi inceleyen nadir sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu ünitelerde görülen polisitemik vakaların demografik şekillerinin ayrıntılı şekilde irdelenmesini, bu sayede yenidoğan polisitemisinin daha iyi anlaşılmasını amaçladık. YÖNTEM: Bu çalışmada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YDYBÜ) Aralık 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında polisitemi nedeniyle yatırılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Polisitemi tanısı ile yatan olguların cinsiyetleri, doğum şekli, doğumlarının gerçekleştiği gestasyonel hafta, gestasyonel haftasına göre ağırlıkları, APGAR skorları 1. Dakika ve 5. Dakika olacak şekilde ilişkisi değerlendirildi. BULGULAR: 1 yılık zaman dilimi içerisinde YDYBܒne yatan 806 bebek tespit edildi. Bunlardan retrospektif incelemede 50’sinin polisitemik olduğu görüldü. YDYBܒne yatan bebeklerde polisitemi insidansı % 6,2 olarak belirlendi. Normal spontan doğum(NSD) sayısı 24(%48) ve sectio(C/S) doğum sayısının 26(%52) olduğu görüldü. Term bebek sayısı 39, preterm 11 bebek olduğu tespit edildi. Doğum ağırlığı(g) ortalaması 3015.50±991.11 ve Gestasyonel yaş(hafta) ortalaması 37.60±1.95 bulundu. APGAR skoru 1. Dakika 8.08±1.47 ve 5. Dakika 9.34±1.04 olduğu izlendi. SONUÇ: YDYBܒde polisitemi ile yatan bebeklerin gerek 1. Dakika gerekse 5. Dakika APGAR skoru ortalamalarının 7’nin üzerinde olduğu, düşük APGAR skoru ile ilişkisinin zayıf olduğu anlaşıldı. YDYBܒde polisitemi ile yatan bebeklerde preterm oranı daha azdır. Çalışmamızın kısıtlılığı YDYBܒye yatışı yapılan çoğu polisitemik bebeğin polisitemi ile ilişkili başka durumlar nedeniyle kabul edilmesidir. (Bu çalışma 1. Sırada yer alan yazarın tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir)

Anahtar Kelimeler: polisitemi, APGAR, preterm, c/s, doğum ağırlığı, SGA



 


Keywords: