BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yusuf DENİZ, Şirin GÜVEN
POLİSİTEMİLİ BEBEKLERDE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
 
AMAÇ: Neonatal polisitemi, çok fazla çalışma yapılmamış bir konudur. Üzerinde daha fazla çalışma yaparak yenidoğan polisitemisinin daha iyi anlaşılmasını amaçladık. YÖNTEM: Bu çalışmada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YDYBÜ) Aralık 2013 ile Aralık 2014 tarihleri arasında polisitemi nedeniyle yatırılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastanede yatış süreleri ve bu süreler üzerine etki edebilecek çeşitli faktörler değerlendirildi. Çeşitli faktörlerin varlığına ve yokluğuna göre toplam 39 ayrı yatış süresi grubu değerlendirildi. BULGULAR: Bu çalışma ünitemizde polisitemi tanısıyla yatan toplam 50 bebek üzerinde gerçekleşti. Ana grupların içlerindeki faktörler; erkek, kız, normal spontan doğum(NSD), sectio doğum(C/S), term, preterm, gesrtasyon haftasına göre küçük(SGA), gestasyon haftasına göre uygun(AGA), gestayson haftasına göre büyük(LGA), diyabetik anne bebeği(DAB), sarılık, taşipne, letarji, siyanoz, zayıf beslenme, kusma, hipoglisemi, hipokalmei, trombositopeni, Parsiyel exchange tedavisi(PET) tedavisi, PET+sıvı tedavisi, sadece sıvı tedavisi ve gözlem tedavisi grupları şeklinde değerlendirildi. Hepsinin ayrı ayrı yatış süreleri hesaplandı. SONUÇ: Polisitemili bebeklerin ortalama yatış süresi(gün) 4,25 olduğu görüldü. En uzun yatış süresi, 7.00 gün süresi ile trombositopenisi olan hasta grubunda izlenmiştir. En kısa yatış süresi ise 2.92 gün ile asemptomatik hasta grubu olduğu görüldü. Araştırmamız YDYBܒde polisitemi ile yatan bebeklerinin yatış sürelerini çok sayıda farklı gruplar şeklinde inceleyen nadir bir çalışmadır. (Bu çalışma 1. Sırada yer alan yazarın tıpta uzmanlık tezinden üretilmiştir)

Anahtar Kelimeler: polisitemi, neonatal, süre, zaman, yatış, nekadar 


Keywords: