BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuna ERTÜRK
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİDE BÖBREK HAREKETLERİNİ AZALTMADA FARKLI VENTİLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Üriner sistem taş hastalığı, dünya nüfusunun yaklaşık %12’sini etkilemekte ve gün geçtikçe de sıklığı artış göstermektedir (1). Tedavisindeki amaç en az morbidite ve komplikasyon oranı ile tam taşsızlık(SFR) sağlamaktır. Tanı ve tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi(RIRC) sıklıkla tercih edilmektedir(2). İntraoperatif ventilasyonla indüklenen böbrek hareketi, endoskopik hedeflenmeyi zorlaştıran bir faktördür. Bu nedenle, kullanılan anestezi türü işlemin sonucunu direk etkileyebilir(3,4, 5). Çalışmamızda genel anestezi altında(GAA) RIRC yapılan hastalara uygulanacak standart ventilasyon ile tek akciğer ventilasyon modlarının taşsızlık oranına ve komplikasyonlara etkisini karşılaştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM Sultan 2. Abdülhamit Han ameliyathanesinde, üriner sistem taşı nedeniyle GAA RIRC olan 20 hastanın verileri çalışmaya dahil edildi. Standart ventilasyon grubu(SV): TV: 8-10 ml kg-1, frekans: 12, PEEP: 5 olarak ayarlandı. Tek akciğer ventilasyon grubu(TAV): RIRC işlemi başladığında operasyon tarafı akciğer ventilasyonu durduruldu, operasyon yapılmayan taraf akciğer ventilasyonuna devam edildi. RIRC işlemi sonlandığında SV’a geçildi. BULGULAR RIRC süreleri ortalamaları SV: 50.7 dakika, TAV: 22.5 dakika ölçüldü. Operasyon süreleri ortalamaları SV grubunda 93.7 dakika, TAV grubunda 57.7 dakika ölçüldü. SFR oranları SV grubunda %50 iken, TAV grubunda %90 izlendi. Sayısal Likert skalasına göre cerrahi memnuniyet: 1-10 puan(1:en düşük, 10:en yüksek memnuniyet). SV grubunda memnuniyet oranı ortalama 2.8 puan, TAV grubunda 9.3 puan ölçüldü. SV grubunda perioperatif 5, postoperatif 4 hastada, TAV grubunda peri-postoperatif 1 hastada komplikasyona rastlandı. SONUÇ Çalışmamızda lezyon tarafı akciğerin kontrollü şekilde RIRC süresince durdurulması cerrahi süresini ve komplikasyonları azaltarak başarı oranını artırmıştır. Çeşitli gerekçelerle üriner sitem taşlarının temizlenebilmesinde sorun çıkacağını düşündüğümüz hastalarda tek akciğer ventilasyonu düşünülmesi gereken bir ventilasyon seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem taş hastalığı, retrograd intrarenal cerrahi, tek akciğer ventilasyonu, postoperatif taşsızlık oranı, komplikasyon, anestezi 


Keywords: