BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz DİŞÇİ, Ramazan BÜLBÜL
SEZARYEN SONRASI GELİŞEN ATONİ VAKASINDA UYGULANAN FUNDAL SEROZAL VE KARE KOMPRESYON SÜTURU
 
Postpartum kanama tarih boyunca; risk faktörüne sahip olgularda daha sık görülen, risk faktörü olmadan da her doğum yapan kadının ve doğum yaptıran doktorun karşılaşabileceği hayati bir komplikasyondur. Postpartum kanama maternal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenleri arasında olmakla beraber, İngiltere’de de 2003-2005 yılları arasında maternal ölümlerin en sık üçüncü nedeni olarak gösterilmiştir. Total verilere bakıldığında her yıl maternal ölümlerin %25-30’undan postpartum kanama sorumludur. Primer postpartum kanamanın en sık nedeni olarak uterin atoni karşımıza çıkmaktadır. Uterin atonide öncelikle uterin masaj, bimanuel uterin kompresyonla beraber oksitoksik ajanlar, koagülopatiyi önlemek amacıyla volüm replasmanı (kristaloid ve gerekirse kan ürünleri ile) sağlanmaya çalışılır. Sonrasında uterin tamponat, kompresyon sütürleri, gerekli vakalara embolizasyon veya hipogastrik arter ligasyonu uygulanabilir. En son ve istenmeyen müdahale ise histerektomidir. Histerektomiye kadar olan etkin medikal ve cerrahi müdahaleler ile son zamanlarda acil postpartum histerektomi oranları azalmıştır. Acil postpartum histerektomi oranı yaklaşık %0.020-%0.509 arasında bildirilmektedir. Acil postpartum histerektomi endikasyonları arasında en başta uterin atoni olmak üzere anormal plasentasyon, uterin rüptür gelmektedir. İleri anne yaşı, uterin skar, geçirilmiş sezaryen öyküsü anormal plasentasyon ile ilişkilendirilmiştir. 1997’de Christopher B-Lynch uterin atoniye histerektomi uygulamamak için uterusa sütürler attığını bildirmiştir ve bu teknik literatüre B-lynch tekniği olarak geçmiştir. Bu tekniğin ardından cerrahlar uterusa farklı sütürler atarak histerektomiyi önlemeye çalışmışlardır. Bu çalışmada medikal tedaviye cevap vermeyen uterin atoni gelişen hastaya histerektomi yapmamak için fundal serozal sütür ile Acar usulü kare sütür birlikte uygulanması ve sonuçlarını değerlendirdik. Bu çalışmada sezaryen sonrası postoparatif 12. Saatte gelişen uterin atoni vakasında medikal tedaviye cevap vermeyen hastada fundal serozal ve kare kompresyon süturu uygulanmıştır. sonrasında pospartum kanamanın durduğu gözlenmiş ve histerektomiye ihtiyaç duyulmamıştır. Uterin atoni ciddi morbidite ve mortalite riski taşmaktadır. Bu patolojide mortalite morbidite ve histerektomi oranı yüksektir. Çalışmamızda hastaya uygulanan kompresyon süturu yöntemleri ile kanama durdurulmuş ve histerketomiye gerek kalmaması ile hastanın sağ kalımı ile birlikte uterus korunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uterin atoni, Postpartum kanama, Kompresyon süturu 


Keywords: