BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe Gülşen DOĞAN
SIRT AĞRISI VE BEL AĞRISI ŞİKAYETİ İLE BAŞVURMUŞ 65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA VERTEBRAL FRAKTÜRLERİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikromimarisinin bozulması sonucunda kemik kırılganlığında artışla sonuçlanan ilerleyici ve dünyada en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. Kemik kırıkları osteoporozun en önemli komplikasyonudur. Vertebral kırıklar yaşlı hastalarda yaşam kalitesini bozmakta ve ekonomik maliyeti artırmaktadır. Bu çalışmada, 65 yaş üstü hastalarda meydana gelen vertebral fraktürleri ve risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2020 tarihleri arasında fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğimize sırt ve bel ağrısı şikayeti ile başvuran 65 yaş üstü hastaların bilgileri hastane otomasyon sisteminden bakılarak araştırıldı. Bu tarihler içerisinde 7465 hastanın kayıtları incelendi. Hastaların lateral spinal grafileri değerlendirilerek T1-L5 omurlar arası anterior, orta ve/veya posterior yüksekliklerde komşu vertebralarda %20 azalma kırık olarak değerlendirildi ve vertebral fraktürü olan 186 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların mevcut olan kronik hastalıkları, osteoporoz tedavisi alıp almadığı, 25-hidroksivitamin D düzeyleri ve vertebral kırıkların dağılımları kaydedildi. Hesaplamalar için lisanslı Excel 365 programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza 2020 yılında FTR polikliniğine sırt ve bel ağrısı şikayeti ile başvuran ve lateral spinal grafilerinde kırık öyküsü olan toplam 186 hasta dahil edildi. Hastaların 124'ü (%66,66) kadın, 62'si (%33,33) erkek olarak saptandı. Hastaların yaş ortalaması 71,9±7,6 idi. 54 hastada (%29,03) spontan vertebra kırığı saptandı. 126 hasta (%70,96) osteoporoz tedavisi almaktaydı (Tablo 1). Regresyon analizine göre yaş, kadın cinsiyet, osteoporoz varlığı ve tiroid disfonksiyonu vertebral fraktür açısından belirgin risk faktörüydü (Tablo 2). Sonuç: Yaşam süresinin uzaması ile kemiklerdeki yeniden yapım kapasitesi düşmekte ve kemikler kırıklara daha yatkın hale gelmektedir. Spontan vertebral fraktürler hızla artmakta ve bu durum yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Yüksek maliyet ve düşük yaşam kalitesine neden olması ile 65 yaş üstü hastalarda kemik kalitesine yönelik tanı ve tedavilerin zamanında yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: 65 yaş, Osteoporoz, Vertebral fraktür 


Keywords: