BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu ÇAP, Şule BIÇAKCI AY
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI VE TUTUMLARI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
 
Giriş: COVID-19 pandemisi dolayısıyla Mart 2020 itibariyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yüz yüze eğitim faaliyetleri durdurulmuş ve uzaktan eğitim yöntemi eğitimin devamlılığını sağlamak amacıyla yeni bir öğretim yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de tıp fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi ve bu tutumları etkileyen değişkenlerin ele alınması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya çevrimiçi anket doldurulması yoluyla Türkiye’deki tıp fakültelerinde eğitim almakta olan 490 gönüllü öğrenci katılmıştır. Öğrencilere Uzaktan eğitime yönelik tutumun değerlendirilmesi amacıyla Çevrimiçi Öğrenme Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyodemografik Bilgi Formu ve uzaktan eğitime yönelik tutumu etkileyebileceği düşünülen çeşitli faktörlerin ele alındığı sorular uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlar, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik neredeyse nötr bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. Yer ve zaman esnekliği tanıması en yüksek avantaj olarak görülürken ekrana odaklanma ve motive olma güçlüğü en yüksek dezavantaj olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı uzaktan eğitimin akademik başarılarını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Benzer şekilde büyük çoğunluğu yetersiz kaynakların (internet bağlantısı, vb.) uzaktan eğitimin önündeki engeller olduğunu, bazı derslerin uzaktan eğitime uygun olmadığını, eğiticilerin uzaktan eğitimle ilgili bilgi ve becerilerinin yetersizliğinin uzaktan eğitimin etkililiğini azalttığını düşündükleri görülmektedir. İlerleyen yıllarda yalnızca %5 öğrencinin sadece uzaktan eğitim yoluyla eğitim almak istedikleri görülmüştür. Sonuç: Henüz yeni bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaya başlanan uzaktan eğitimin ilerleyen zamanlarda kullanılmaya devam edilebileceği göz önüne alındığında, eğitim etkinlikleri düzenlenirken öğrencilerin yaşadıkları durumların dikkate alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuçlar hem eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi hem de öğrencilerin uzaktan eğitime katılımını sağlayacak düzenlemelerin (internet, vb.) yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Tıp Eğitimi, Tutum 


Keywords: