BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurdan KORKMAZ
ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SUBAKROMİAL-SUBDELTOİD BURSİT ENJEKSİYONUNUN OMUZ AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Subakromial-subdeltoid (SA-SD) bursit yaygın bir omuz ağrısı nedenidir. Tedavisinde, antiinflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi modaliteleri gibi konvansiyonel yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda bursa içine steroid enjeksiyonları uygulanabilir. Enjeksiyon sırasında ultrasonografi eşliğinde iğne ucunun SA-SD bursaya doğru bir şekilde yerleştirilmesinin daha iyi klinik sonuçlar elde etmek ve lokal komplikasyonları azaltmak için önemli olabileceği belirtilmiştir. Ancak bu yöntemin etkinliğini değerlendiren çalışmalar çelişkili sonuçlar bildirmiştir. Burada SA-SD bursiti olan omuz ağrılı hastalarda ultrasonografi eşliğinde SA-SD bursaya yapılan steroid enjeksiyonunun ağrı üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. Method: Omuz ağrısı şikayeti ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğimize başvurmuş, SA-SD bursit tesbit edilmiş ve SA-SD bursite yönelik ultrasonografi eşliğinde steroid enjeksiyonu uygulanmış olan 22 hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. aydaki ağrı düzeyi değerlendirildi. Hastaların hepsi en az 3 aydır omuz ağrısı olduğunu, daha önce çeşitli konservatif tedavilerden fayda görmediğini ve son 3 ayda omuz ağrısına yönelik herhangi bir girişimsel tedavi uygulanmadığını bildirdi. Hastaların hiçbirinde eşlik eden servikal radikülopati yoktu. Tüm hastalar SA-SD bursa enjeksiyonu hakkında bilgilendirildi ve yazılı onamları alındı. Hastalara oturur durumda omuz iç rotasyonda ve el dorsumu sakral bölgede olacak şekilde pozisyon verildi. Ultrason probu omuz anterolateraline yerleştirilerek SA-SD bursa görüntülendi ve bursa içine 1 ml (3mg/ml) betametazon ve 2 ml %1 lidokain karışımı enjekte edildi. Ağrı, vizüel analog skala (VAS, “ağrı yok” 0 puan, “şiddetli ağrı” 10 puan) ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.18±10.46 olup 7’si (%31.8) erkek ve 15’i (%68.2) kadındı. Tedavi öncesi VAS skoru ortalaması 8.77±0.86 iken, tedavi sonrası 1.ayda 3.18±2.23’e geriledi (P<0.001). Ortalama VAS skoru başlangıca göre %63 azalma gösterdi. Tedavi sonrası 1.ay VAS skorlarında tedavi öncesine göre %50 üstünde azalma olan hastaların oranı %68 idi. Tedavi sonrası VAS skorları ile yaş, cinsiyet ve tedavi öncesi VAS skorları arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (tüm P>0.05). Sonuç: Ultrasonografi eşliğinde SA-SD bursaya yapılan steroid enjeksiyonunun SA-SD bursite bağlı omuz ağrısında olumlu etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Subakromial-subdeltoid bursit, Ultrasonografi, Steroid enjeksiyonu 


Keywords: