BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ASI OKTAN, Ayşe KOÇAK, Cemre URAL, Aygül Cemre ŞAHİN, Aysan AFAGH, Cihan HEYBELİ, Sülen SARIOĞLU, Osman YILMAZ, Caner ÇAVDAR, Zahide ÇAVDAR
UNİLATERAL NEFREKTOMİ UYGULANAN SIÇANLARDA DEMİR SÜKROZUN UYARDIĞI OKSİDATİF BÖBREK HASARINA KARŞI ALFA LİPOİK ASİDİN KORUYUCU ETKİSİ
 
Giriş: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) demir eksikliği anemisi ile karakterize, ilerleyici tipte bir hastalıktır ve parenteral demir tedavisi KBY’li hastalar için standart yaklaşım haline gelmiştir. Bununla birlikte, demirin reaktif oksijen türlerinin oluşumuna neden olarak oksidatif doku hasarına yol açtığı bilinmektedir. Amaç: Bu çalışmada, KBY modeli oluşturulan sıçanlarda demir tedavisine eşlik eden oksidatif böbrek hasarına karşı güçlü bir antioksidan olarak bilinen alfa lipoik asid’in (ALA) koruyucu etkisinin ve aracılık eden moleküler mekanizmaların araştırılması amaçlanmıştır. Materyal-Yöntem: 35 adet Wistar albino sıçan Sham, 1/2 nefrektomi (Nx), Nx + ALA (100 mg/kg), Nx + Demir Sükroz (DS) (40 mg/kg) ve Nx + DS + ALA olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. DS ve ALA, KBY modeli oluşturulduktan 5 gün sonra 1., 7. ve 14. günlerde intravenöz olarak uygulanmıştır. Deney, 15. günde sonlandırılmıştır. Deney süresince toplanan idrar, kan ve böbrek dokuları biyokimyasal yöntemler ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Serum kreatinin ve idrar mikroalbumin düzeyleri DS grubunda sham grubuna göre anlamlı olarak artış göstermiştir. ALA ile bu artışlar anlamlı olarak azalmıştır. Böbrek dokusu malondialdehit düzeyi, NADPH oksidaz enziminin Nox4 ve p22phox alt üniteleri, TNF-α, IL-1β ve böbrek hasar molekülü (KIM-1) mRNA ifadeleri de DS grubunda anlamlı artış gösterirken ALA ile anlamlı olarak azalmıştır. Bununla birlikte, DS grubunda anlamlı olarak azalan SOD aktivite düzeyi ise ALA ile anlamlı olarak artmıştır. Ayrıca, p38 MAPK ve ilişkili transkripsiyon faktörü NFkB-p65’in de aktivasyonu anlamlı olarak DS grubunda artarken, ALA ile anlamlı olarak azalmıştır. Sonuç: Tüm bu bulgular, ALA’nın KBY’de DS ile tetiklenen oksidatif böbrek hasarını engellemek için etkili bir aday olabileceğine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Yetmezliği, Demir, Oksidatif stres, Alfa-lipoik asit 


Keywords: