BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÖRÜCÜ ATAR
UNİLATERAL TRAVMATİK ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA DÜŞME KORKUSUNUN İNCELENMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu araştırma, unilateral travmatik diz dezartikülasyon veya diz üstü amputasyonu olan hastaların düşme korkusu düzeylerinin unilateral travmatik diz altı amputasyonu olan hastalarla karşılaştırılmasını ve düşme korkusu ile ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Metod: Bu araştırma kesitsel bir araştırma olarak dizayn edildi. Araştırmaya 49 hasta (unilateral diz dezartikülasyon veya diz üstü amputasyonu olan grup=24 hasta ve unilateral diz altı amputasyonu olan grup=25 hasta) dahil edildi. Ampute ekstremite, sağlam ekstremite ve bel ağrısının şiddeti ile birlikte soket, protez ayak ve genel olarak protez memnuniyet seviyesi 10 puanlık Vizüel Analog Skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi. Düşme sayısını belirlemek için hastalara bir önceki yıl kaç kez düştükleri soruldu. Düşme korkusu Uluslararası Düşme Etkinliği Ölçeği (FES-I) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Unilateral diz dezartikülasyon veya diz üstü amputasyonu olan hastalarda, unilateral diz altı amputasyonu olan hastalara göre düşme sayısı (p=0,003) ve düşme korkusu (p=0,048) daha yüksek bulundu. Düşme korkusu unilateral diz dezartikülasyon veya diz üstü amputasyonu olan grupta bel ağrısı (r=0,627, p=0,001) ile unilateral diz altı amputasyonu olan grupta ise protez ayak memnuniyeti (r=-0,487, p=0,013) ile ilişkili bulundu. Sonuç: Unilateral diz dezartikülasyon veya diz üstü amputasyonu olan hastaların unilateral diz altı amputasyonu olan hastalara göre düşme sayısı ve düşme korkusu daha yüksektir. Travmatik alt ekstremite amputasyonu olan hastalarda düşme korkusu düzeyine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi fiziksel aktivite kısıtlılığının önlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Düşme, Düşme korkusu, Ağrı 


Keywords: