BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdulkadir ALIŞ, Zumreta RİZVANOVİÇ, Meryem GÜLER ALIŞ
ÜST GÖZ KAPAĞINDA NADİR BIR PİTOZİS SEBEBİ: EOZİNOFİLİLİ ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ
 
Amaç: Mekanik pitozis; üst göz kapağını mekanik olarak ağırlaştıran hastalıklar ya da hareketlerini kısıtlayan skatrisyel olayların neden olduğu pitozislerdir. Konjenital olarak hemanjiom, nörofibrom, amiloidoz ve lenfoma, edinsel olarak da kapaktaki tümörler ya da dermatoşalazis mekanik olarak pitozise neden olan durumlar arasında sayılabilir. Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi (EALH) göz kapağı tutulumu çok nadir olsa da pitozis yapan sebeplerden biri olarak karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Biz de bu çalışmada mekanik pitozise neden olan ve çok nadir görülen, patoloji sonucu EALH ile uyumlu dört olguyu sunarak tedavi yöntemlerini ve tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık Gereç ve Yöntemler: 2011-2017 yılları arasında üst göz kapağında pitozis yapan kitle nedeniyle polikliniğe başvuran ve opere edilen ve patolojik tanıları EALH olarak raporlanan 4 hasta çalışmaya alındı. Bulgular:Hastaların yaşı 23-41 arasındaydı. Hastaların daha öncesine ait travma ve/veya cerrahi öyküsü bulunmamaktaydı.Üç hastada sol üst kapakta 1 hastada ise sağ üst kapakta pitozis yapan kitle mevcuttu. Hastaların tümünde eksizyonel biyopsi ile kitle eksizyonu yapıldı. Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Cerrahi sonrasında tüm hastalarda pitoziste düzelme olduğu görüldü. Patolojik tanı hepsinde EALH olarak rapor edildi. Sonuç: Üst göz kapağında mekanik pitozise neden olan olgularda çok nadir görülse de EALH ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. Kesin tanısı sadece histopatoloji ile konulabilen bir hastalık olduğundan, nüksler açısından eksizyonel biyopsinin hem hastalığın tanısında hem de tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi, Pitozis, Kimura hastalığı 


Keywords: