BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülay ÜLGER
VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ SONRASI EREKTÖR SPİNA BLOK ANALJEZİSİNDE VKİ İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Göğüs cerrahisinde postoperatif analjezide çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Göğüs cerrahisinden sonra torakal epidural analjezi halen altın standarttır. Son yıllarda torakal paravertebral blok, erektör spina blok (ESB), serratus anterior blok gibi periferik blokların kullanımı artmıştır. Bu bloklar ultrasonografi (USG) ile kolay yapılabilmektedir. Vücut kitle endeksi (VKİ) arttıkça yaşam kalitesi azalmakta, ek hastalıklar ortaya çıkmakta ve tedavilerde zorluklar yaşanmaktadır. VKİ arttıkça USG’de görüntü kalitesi azalmakta, işlem başarı oranları düşmektedir. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Haziran-Eylül 2021 tarihlerinde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) geçiren hastaların dosyaları incelendi. USG eşliğinde postoperatif analjezi amacıyla ESB yapılan 84 hasta araştırmaya alındı. Hastalar VKİ’lerine göre Grup-1:BMI<20, Grup-2:BMI=20-25, Grup-3:BMI=25-30, Grup-4:BMI=30-35, Grup-5:BMI>35 olarak beşe ayrıldı. Hastaların postoperatif 1, 4, 12 ve 24. saat vizuel analog skorlarının ortalamaları alındı. Bulgular: Grupların demografik özellikleri benzerdi. Grupların VAS ortalamaları Grup-1/Grup-2/Grup-3/Grup-4/Grup-5 olacak şekilde: 1.saatte: 2.8/3.6/3.9/4.8/5.2 idi. 4.saatte: 2.3/3.1/3.3/3.6/4.4 idi. 12.saatte: 2.1/2.4/2.6/3.1/3.4 idi. 24.saatte: 1.3/1.7/1.9/2.1/2.3 idi. Tüm hastalarda ilerleyen saatlerde VAS değerlerinde azalma izlendi. VKİ arttıkça VAS skorlarında artış gözlemlendi.VKİ düşük olan hastalarda ESB uygulaması ile daha etkin postoperatif analjezi sağlandığı görüldü. ESB’a bağlı herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuç: Çalışmamızda VATS sonrası postoperatif analjezide ESB uygulamasının etkin ve komplikasyon riski düşük bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterdik. VKİ artıkça işlemin analjezik etkinliğinde azalma kaydettik. Bu durum VKİ artışıyla USG görüntü kalitesinin azalmasının sonucunda bloğun etkin yapılamamasından kaynaklanabilir. USG eşliğinde uygulanan periferik blokların VKİ ile ilişkisinin prospektif çalışmalarla kapsamlı olarak araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Erektör Spina Blok, Vücut Kitle İndeksi, Vizuel Analog Skor. 


Keywords: