BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe DİŞLİ GÜRLER, Fulya ÇAĞLI
VULVADA KİTLE ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTADA TOTAL EKSİZYONEL BİYOPSİ SONRASI PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
 
GİRİŞ: Genç kadınlarda görülen vulvar lezyonlar sosyokültürel nedenlerden dolayı doktora başvuru süresi uzamış hastalıklardandır. Bu nedenle tanı anında bu lezyonlar genellikle ileri evrede ve büyük boyutlardadır. Vulvar lezyonların büyük bir kısmı malign olmakla beraber fibrom, ektopik meme dokusu vs. gibi birçok benign tümörde görülmektedir. Meme dokusu koltuk altından vulvaya kadar süt çizgisi boyunca herhangi bir noktaya yerleşebilir. Literatürde az sayıda olguda ektopik meme dokusunun boyun, kalça, üst kol ve vulvada yerleştiği bildirilmiştir. YÖNTEM: Kliniğimize genital kitle şikayeti ile başvuran 34 yaşında bekar hastanın yapılan muayenesinde labium majuslarda yaklaşık 8ve 15 cm çapında bilateral vulvar kitle izlendi. Kitleler total eksizyonla çıkarıldı. BULGULAR: 34 yaşında bekar hastanın kliniğimize başvurma sebebi uzun yıllardır genital bölgesinde mevcut olan ve zamanla büyüyen kitlelerdi. Yapılan muayenede sağ labium majusta 8, sol labium majusta 15 cm çaplarında vulvadan protrüde, cildi erode etmeyen kitleler izlendi. Yüzeyel ultrasonografide sol ve sağ inguinal bölgeden perineal bölgeye uzanan, ciltaltı yağ planı içinde düzgün kenarlı, lobüle, kontürlü görünüm veren, vasküler özellik göstermeyen, normal parankimal kanlanma izlenen, yağ dokusu ile izoekoik solid lezyon izlenmiştir. Total eksizyonel olarak çıkarılan kitlelerin histopatolojik incelemesinde ektopik meme dokusuna ait parçalar, geniş alanlarda genç bağ dokusu stromasında artış, bu bağ dokusunun baskısına bağlı olarak ince yarık şeklini almış, içi çift katlı epitel ile döşeli duktuslar ve yer yer apokrin metaplaziye rastlanmıştır. SONUÇ: Vulvada kitle ile başvuran hastaların ayırıcı tanısında maligniteler ve fibrom gibi benign lezyonların yanı sıra ektopik meme dokusu da düşünülmelidir. Ektopik meme dokusu kozmetik yönü yannda ciddi tıbbi komplikasyonlara da yol açabilir. Bu dokudan benign ve malign meme hastalıkları gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: Vulva, Ektopik meme, Eksizyonel biyopsi 


Keywords: