BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ata Niyazi ECEVİT
YENİDOĞANIN ÜÇ MAJÖR KARDİYAK ANOMALİSİNİN NADİR KOMBİNASYONU: TEK AŞAMALI DÜZELTME VE AMELİYAT SONRASI BAKIM STRATEJİSİ
 
Çift aortik ark, stridor, dispne, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ve disfaji gibi kardiyak olmayan şikayetlerle sonuçlanan, hem trakea hem de yemek borusunu çevreleyen bir vasküler patolojidir. Aortik ark anomalisinin gerçek insidansı genellikle bilinmemektedir. Hastalar genellikle solunum yolu şikayeti ve beslenme sorunları ile müraccaat ederler. Kliniğimize konsülte edilen 45 günlük erkek bebekte yapılan ekokardiyografide literatürde çift aortik ark anomalisine nadir olarak eşlik eden üç kardiyak patolojinin birlikteliği görüldü. Bunlar çift arkuslu aortik ark, aortopulmoner pencere ve fallot tetralojisi idi. Hastaya tek seansta tam düzeltme ameliyatı planlandı. OLGU SUNUMU 45 günlük 4200 gr erkek bebek klinik takipleri sırasında hastanemizde yapılan ekokardiografide çift aort arkı, atriyal septal defekt, Fallot tetralojisi ve aorto-pulmoner pencere tespit edilmiştir. Çift aort patolojisine eşlik eden Atrial septal defekt, Aortopulmoner pencere ve Fallot Tetralojisi tedavisine yönelik olarak tek seansda üç pataolojinin düzeltilmesi planlandı ve standart kardiyopulmoner baypas altında tek aşamada tam düzeltme operasyonu yapıldı. Ancak hasta kardiyopulmoner baypasdan ayrılma işlemi sırasında desatüre olması ve hemodinamik olarak instabil olması üzerine hastaya ikinci bir tedavi olarak extracorperal dolaşım desteği sağlanarak göğüs kafesi özel bir yöntemle açık bırakılarak hastanın tedavisi yoğun bakım şartlarında devamı sağlandı. Burada komlplex kardiyak patolojiye sahip hastalarda cerrahi sonrası destek tedavilerinin içerisinde Extracorperal dolaşım desteğinin postoperatif hemodinami düzelene kadar erken dönemdeki önemini paylaşmak istedik

Anahtar Kelimeler: Çift Arkus Aorta, Aortapulmoner ilişki,Fallot Tetralojisi, Ekstra Korperal Membran Oksijenatör 


Keywords: