SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Miraç KOÇ
 


Keywords:ACİL SERVİSTE KARIN AĞRISINDA İSTENEN TETKİKLERİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
 
Giriş: Karın ağrısı ile acil servislere başvuran hastalar tüm acil servis başvurularının %7-10’luk bir bölümünü oluşturur. Ayırıcı tanının çok geniş olması sebebiyle çok çeşitli tetkiklerle tanı konmaya çalışılır. Bu tetkiklerin kullanılmasında yarar-maliyet oranlarının dikkate alınması ve tanıda en uygun tetkiklerin hangisinin olacağına karar verilmesi, hastaların tanı alma sürecinin hızlanması ve acil servis işleyişi açısından önem arz etmektedir. Gereç ve yöntem: Akut karın ağrısı sebebiyle 2017 yılı Nisan ayının ilk haftasında başvuran hastalar ile 2021 yılı Nisan ayının ilk haftasında başvuran hastaların verileri incelenerek karşılaştırmaya tabi tutuldu. Hastaların yaş, cinsiyet, hemogram, koagulasyon, biyokimya, tam idrar, düz karın grafisi, tüm abdomen bilgisayarlı tomografi, konsültasyon ve yatış parametreleri kayıt altına alındı. Yapılan tetkiklerin maliyetleri hesaplanarak her iki yılın veriler karşılaştırıldı. Bulgular: Acil servise 2017 ve 2021 yıllarında başvuran hastalarda tanılama sürecinde istenen Hemogram (X2=20,907, p<0.000), Koagulasyon (X2= 11,171, p=0.001), Biyokimya (X2=25,293, p<0.000), Tam idrar tetkiki (X2=6,610, p<0.000), Batın bilgisayarlı tomografi (X2=16,957, p<0.000) tetkikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Kısacası; 2021 yılında yapılan tetkiklerin oranı ve maliyeti 2017 yılına göre daha yüksek çıkmıştır. Sonuç: Çalışmamızda karın ağrısı ile başvuran hastaların hemen hepsine 202’ de daha fazla olmak üzere kan testleri istenmiştir. 2017 yılında %31, 2021 yılında %60 oranında batın bt istemi ile özellikle görüntüleme istemlerinde artış olduğu göze çarpmaktadır. Hekimlerimizin 4 yıllık süreçte acil serviste karın ağrısı ile başvuran hastalara yaklaşımlarında farklılıklar olduğu, özellikle malpraktis kaygısı sebebiyle tetkik ve görüntüleme oranlarında anlamlı bir artış olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Batın tomografi, Karın ağrısı, Tetkik