SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Erkan BOA, Hayati KAND
 


Keywords:AKUT SKEMK NME VE GEC SKEMK ATAIN TANISINDA ORTALAMA TROMBOST HACM LM
 
Giri ve Ama: Bu almada, akut iskemik inme ve geici iskemik atan tansnda ortalama trobmosit hacminin roln belirlemek zere, inme geiren hastalarda ortalama trombosit hacmi ile inme ilikisinin incelenmesi amaland. Yntem ve Gereler: almamza 15 Haziran 2014 ile 15 Aralk 2014 tarihleri arasnda Haydarpaa Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi Acil Tp Kliniine bavuran Serebrovaskler Hastalk (SVH) tans alm 296 olgu ile 97 kontrol hastas dahil edildi. Hasta gruplarnn ortalama trombosit hacmi (OTH), inme alt tipleri, trombosit, lkosit, kolesterol, LDL kolesterol, parsiyel tromboplastin zaman (aPTT), trigliserid, eritrosit sedimentasyon hz, glukoz, C-reaktif protein (CRP) deerleri incelendi. Bulgular: SVH grubunun OTH deeri kontrol grubuna gre istatistiksel olarak anlaml ekilde daha yksekti (p<0.05). Trobmosit ortalamas kontrol grubu ile SVH grubunda benzer deerlere sahipti (p>0.05). SVHlgrubunun OTH deerleriyle trombosit deerleri arasnda zayf derecede anlaml negatif korelasyon vard (r=-0.20 p<0.05). SVH grubunun ESR, lkosit, trigliserid,kolesterol, glukoz,LDL kolesterol, aPTT ve CRP deerleri arasnda anlaml korelasyon bulunmad (p>0.05). SVHlolgu grubunda ailede inme hikayesine gre ve hikayede geirilmi inme ve geici iskemik atak olan ve olmayanlar arasnda bavuru srasndaki OTH deerleri asndan istatistiksel olarak anlaml fark bulunmad (p>0.05). Tartma ve Sonu: Aratrma sonular, SVHn akut fazndaki OTH deerinin iskemik olayn patogenezinin anlalmasnda nemli olabileceini gstermektedir. Daha geni rneklem ve ok merkezli almalarla, aratrma sonularnn daha genel erevede incelenmesinde yarar vardr.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, geici iskemik atak, trombosit hacmi