SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aysun HALAOLU
 


Keywords:AKUT PROMYELOSTK LSEM VE SKEMK NME BRLKTEL
 
GR Akut promiyelositik lsemi (APL) akut miyeloid lseminin (AML) deiken klinik zelliklerle karakterize anormal promiyelositlerin grld bir alt tipidir. APL sklkla hemorajik diyatez ile kendini gsterir, trombotik olaylar nadirdir. skemik inme ile seyreden APL olgusunu sunuyorum. OLGU SUNUMU Bilinen sistemik hastal olmayan 63 yanda erkek hasta hemoglobin: 7.9 gr/ dl, lkosit: 26700/ mm3, trombosit: 38000/ mm3 nedeniyle servise yatrld. Tansiyon arteriyal: 100/70 mm/ hg, nabz: 110/ dk, ate: 37 0C lld. Muayenesinde soluk grnm ve taikardi dnda anormallik saptanmad. Kreatinin: 1.4 mg/ dl, alt: 14 U/ L, crp: 2 mg/ dl, ldh: 675 U/ L, aptt: 25.4 sn, nr: 2.07 saptand. Periferik yaymasnda auer ubuu ieren blastlar grlen hastann APL n tans ile kemik ilii rneklemesi yapld. Ayn gn sol kol ve bacakta gszlk, bilin bulankl gelien hastann kranial grntlemesinde sa orta serebral arterde total enfarkt saptand. Mannitol infzyonu balanp youn bakma alnan hasta saatler iinde exitus oldu. Akm sitometri, kemik ilii biyopsi, FISH, PCR sonular APL ile uyumlu idi ayrca FLT3 ITD pozitiflii saptand. TARTIMA Hemorajik diyatez, APL hastalarnn en nemli lm nedenidir. Dissemine intravaskler koaglasyon APL hastalarnn %75inden fazlasnda grlr. Dier taraftan nceki bir almada APL ve tromboz birlikteliinin % 7 civarnda olduu ve pek ounun tedavi srecinde karmza kt gsterilmitir. APLde annexin II reseptr ekspresyonunun art ile plazminojen aktivasyonu ve plazmin artnn fibrinolitik sreleri artrd ve zellikle ATRA tedavisi ile bu durumun tersine evrilmesi ile trombotik olaylarn grlebildii bilinmektedir. Bir almada APL ve tromboz birliktelii olan hastalarn %85.7sinde FLT3 ITD pozitiflii olduu gsterilmitir. Bizim hastamzdaki mevcut sre de FLT3 ITD mutasyonu ile ilikili olabilir. SONULAR AMLnin bir alt tipi olan APLde daha ok kanama diyatezi grlr. Bu olgu tan srecinde iskemik inme ile seyrettiinden sunuldu. APL'de kanama diyatezi beklenen bir durum olmakla birlikte trombotik srelerin de grlebilecei aklda tutulmaldr. ORCID NO: 0000-0001-6055-6404

Anahtar Kelimeler: Akut promiyelositik lsemi, Akut miyeloid lsemi, skemik nme