SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Muhammet Cihat ASLAN, Figen GNEY, Gkmen YAPALI
 


Keywords:ALZHEMER HASTALARINDA FARKLI BLSEL YK KOULLARININ SPATOTEMPORAL YRY PARAMETRELER ZERNDEK ETKSNN NCELENMES
 
Ama: Alzheimer hastalarnda ve ayn ya grubundaki bilisel olarak salkl bireylerde; farkl bilisel yk koullarnn spatiotemporal yry parametreleri zerinde nasl bir etkiye sahip olduunu karlatrmak. Gere ve Yntem: 17 Alzheimer hastas ile 20 bilisel olarak salkl birey dahil edildi. Olgulara Sosyo-demografik Bilgi Formu, Mini Mental Durum Testi (MMDT), Sreli Kalk ve Yr Testi (SKYT), Tinetti Denge ve Yrme Testi (TDYT) ve Spatiotemporal Yrme Analizi uyguland. Spatiotemporal Yrme Analizi vcut zerinde tanabilen bir akselerometre yardmyla yapld. Olgulara farkl yrme grevi verildi: bilisel grev olmadan yrme, dk bilisel grev koulu olarak tandklarnn isimlerini syleyerek yrme, yksek bilisel grev koulu olarak 100'den geriye doru 3 kararak yrme. Bulgular: Alzheimer grubunun, kontrol grubuna gre MMDT ve TDYT puanlar anlaml derecede dk bulundu. SKYT puanlar ise Alzheimer grubunda anlaml derecede yksek tespit edildi. Yaplan farkl yrme testinde de yrme sresi ve adm sresi deerleri kontrol grubuna gre Alzheimer grubunda anlaml derecede yksek bulundu. Kadans, yrme hz ve ift adm uzunluu parametre deerleri ise Alzheimer hastalarnda anlaml derecede dk saptand. Duru faz yzdesi, salnm faz yzdesi, ift destek yzdesi ve tek destek yzdesi deerleri, yaplan yrme testlerinde Alzheimer ve kontrol gruplar arasnda tutarsz sonular gsterdi. Grevler aras deiimlerde; yrme hz ve ift adm uzunluu, Alzheimer hastalarnda kontrol grubuna kyasla daha fazla azalrken, yrme sresi deerleri ise Alzheimer grubunda anlaml derecede yksek saptand. Kadans, adm sresi, duru faz yzdesi, salnm faz yzdesi, ift destek yzdesi ve tek destek yzdesi deerleri asndan gruplar arasnda anlaml fark saptanmad. Sonu: Yrme grevine bilisel bir grev eklemenin, her iki grupta da spatiotemporal yrme parametrelerinde deiiklie yol atn ve baz parametrelerdeki ktlemenin Alzheimer hastalarnda daha fazla olduunu ifade edebiliriz. ORCID NO: 0000-0002-0096-629X

Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastal, Spatiotemporal Parametre, Yrme Testi