SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ufuk ATLIHAN
 


Keywords:BRNC TRMESTER PAPP-A DZEYLERNN PREEKLAMPSI N ROL
 
Ama: lk trimesterde llen PAPP-A deerinin preeklampsi ngrsndeki roln aratrmaktr. 2018 0cak - 2020 Ocak arasnda kliniimizde takipte olan ve preeklampsi tans konan 84 hasta ile asemptomatik gebelii olan 120 hasta almaya dahil edilmitir. almada oul gebelikler dlanmtr ve gebelik ncesi kronik hipertansiyonu olan ve bu nedenle ila kullanm olan hastalar almaya dahil edilmemitir. Gestasyonel ya belirlemede son adet tarihi (SAT) kullanlmtr. Son adet tarihi saptanamayan hasta grubunda ise birinci trimester obstetrik ultrasonografi (USG) ile ba popo mesafe(CRL) lm gz nne alnarak belirlenmitir. Tm hastalarn standardize edilmi kombine tarama testi zaman olarak kabul edilen 11 hafta ile 13 hafta 6 gn arasnda, dier bir yolla CRL lmlerinin 45-84 mm olduu zaman diliminde PAPP-A dzeyleri lld. PAPP-A konsantrasyonlar; CRL, gebelik kilosu, sigara yks deikenleri deerlendirilerek MoM deerleri hesapland. CRL ve NT lmleri ve majr fetal anomalilerinin saptanmas iin birinci dzey ultrason uygulamas yapld. Preeklampsi tansnda > 20. gebelik haftasnda istirahat halinde llen kan basnc deerlerinde > 140/90 mm Hg ve >160/110 mm Hg saptanmas halinde hafif ve iddetli preeklampsi tanmlamasnda kullanld. Tansiyon deerlerine ek olarak tan kriterlerinin karlanmas amacyla spot idrar ve 24 saatlik idrar topland. Spot idrarda +1 proteinri veya 24 saatlik idrarda 300 mg/dl ve zerinde protein tespit edilmesi ile preeklampsi tans koyuldu. Preeklampsi grubunda 24 hasta erken balangl preeklampsi, 60 hasta ise ge balangl preeklampsi tans ile takip edildi. Kombine tarama testindeki PAPP-A parametreleri ayr ayr incelendi. Bulgular: Preeklampsi grubunda salkl hasta grubuna gre ya ortalamas ve vcut kitle indeksleri (VK) yksek saptanmasna ramen istatistiksel olarak anlaml bir fark saptanmad. Sezaryen ile doum oran preeklampsi grubunda, salkl hasta grubu ile karlatrldnda anlaml dzeyde yksek saptand(p<0,05). Erken balangl preeklampsi ile ge balangl preeklampsi, kendi subgruplarnda karlatrld zaman erken balangl preeklampsi de sezeryan doum oranlar anlaml dzeyde yksek saptand(p<0,05). Erken balangl preeklampsi ile ge balangl preeklampsi kendi subgruplarnda karlatrld zaman VK ve ya ortalamalarnda anlaml bir fark saptanmad. Erken balangl preeklampsi hastalarnda SGA ve IUGR oranlar kontrol grubuna gre anlaml yksek saptand(p<0,05). Ge balangl preeklampsi hastalarnda SGA ve IUGR oranlarnda kontrol grubuna gre anlaml bir fark saptanmad. PAPP-A MoM deerleri ortalamalar incelendiinde, ge balangl preeklampsi grubunda ve kontrol grubunda MoM deerleri erken balangl preeklampsi grubuna gre anlaml yksek saptand(p<0,05). Ge balangl preeklampsi ile kontrol grubunun PAPP-A deerleri arasnda anlaml farkllk saptanmad. Sonu: Preeklampsi gebelerde ciddi komplikasyonlarla ilikili olan ve fetomaternal hayat tehdit eden bir hastalk modalitesidir. Akut bir ekilde ortaya kan bu semptomlar btnn ngrmek iin kullanlan ortak ve net bir konsensus olmamasna ramen, yardmc birok seenek mevcuttur. almamzda PAPP-A dklnn erken preeklampsiyi ngrme amacyla kullanlabileceini gsteren veriler olmakla birlikte ek parametrelerin eklenmesi ve rneklem bykl daha fazla olan almalara ihtiya vardr. ORCID NO: 0000-0002-2109-1373

Anahtar Kelimeler: 1.Trimestr, PAPP-A, Preeklampsi