SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

zhan ORHAN
 


Keywords:OCUK HASTADA SALBUTAMOLUN NTRAVENZ YOLLA VERLMES: OLGU SUNUMU
 
GR: Salbutamol, pediatri kliniklerinde zellikle broniolit ve astm hastalarnda sk kullanlan, ounlukla inhaler yolla verilen, ksa etkili bir beta mimetiktir. nhaler kullanmn dnda oral ve intravenz formlar da mevcuttur. Salbutamolun ciddi metabolik ve kardiyak yan etkileri mevcuttur. la uygulama hatalar pediatrik ya grubunda daha sk olmaktadr. ocuk ya grubunda doz ve uygulama hatalar istenmeyen birok komplikasyona sebep olmaktadr. OLGU: On bir aylk erkek ocuk Akut Broniolit nedeniyle yatrld. Hastaya nebulize salbutamol, intravenz sv tedavisi baland. Tedavinin 3. gnnde klinii dzelen, taburculuk planlanan hastann sabah yaplan tedavisinde nebulize salbutamolun (0,15mg/kg) intravenz yolla verildii renildi. Uygulama sonras hastann solunum saysnn artt, kalp atmnn hzland tespit edildi. Alnan tetkiklerde hiperglisemi, hipokalemi mevcuttu. Tek doz metilprednisolon (1mg/kg) uyguland. Hipokalemi nedeniyle potasyum ve mayi tedavisi baland. Yakn takibi yaplan hastann ikayetleri 2. saatte azald. Solunumu dzelen hastann 4. saatte tm deerleri normale geldi. TARTIMA VE SONU: Bu olguda, intravenz yolla verilen salbutamoln takipne, taikardi, hiperglisemi, hipokalemiye neden olduu tespit edildi. ocuk ya grubunda inhaler kullanmda ve teraptik dozlarda bile yan etkilere yol aabilen salbutamolun uygun dozda ve doru yolla verilmesi son derece nemlidir. ocuklarda ila uygulama hatalarnda mortalite ve morbidite fazla olup nlenebilir niteliktedir. Bu konuda ila uygulama srecinde n planda olan salk personellerinin eitimine zen ve dikkat gsterilmelidir. ORCID NO: 0000-0002-3042-6972

Anahtar Kelimeler: Broniolit, Salbutamol, Hipokalemi, Taikardi