SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sema KETENC
 


Keywords:GERATRK HASTALARDA POLFARMAS VE UYGUNSUZ LA KULLANIMININ DME RSK LE LKSNN DEERLENDRLMES
 
Giri: Yallarda tbbi ve ekonomik sonular asndan byk bir halk sal sorunu olarak karmza kan dmeler, en sk karlalan nemli geriatrik sorunlar arasndadr. Bu almann amac uygunsuz ila kullanm ve polifarmasinin geriyatrik poplasyonda dmelerle olan ilikisinin deerlendirilmesine vurgu yapmaktr. Materyal ve Metod: 65 ya ve zeri 171 hastann dosyalar, retrospektif olarak incelendi. Bu dosyalarda hastalarn, kullandklar uygunsuz ilalarn dalm, kullanlan ila says ve polifarmasi durumlar kaydedildi. Drt ve zeri sayda ila kullanan hastalarda polifarmasi varl kabul edildi. Uygunsuz ila kullanmn belirlemek amacyla Beers Kriterleri kullanld. Veriler, bireylerin sosyo-demografik zelliklerini ve dme iin risk faktrlerini ieren anket formu, Morse Dme Riski lei ile topland. Sonular: almaya dahil edilen hastalarn ya ortalamas 72.6 6.7 idi. 171 hastann 74nde uygunsuz ila kullanm tespit edildi. Uygunsuz ila kullanan 74 hastann 59unda (%79.7) polifarmasi saptand. Ya gruplarna gre polifarmasi, 65-74 ya arasndaki bireyler dier ya gruplarna gre anlaml olarak yksek bulundu. Hastalarn kullandklar uygunsuz ila dalmnda en fazla uygunsuz reete edilen ila, Pantoprazol oldu. Uygunsuz ila kullanan ve polifarmasi tespit edilen hastalarn dme skorlar polifarmasi olmayan hastalara gre anlaml olarak daha yksek bulundu. Dme skorlar ya gruplarna gre karlatrldnda, 85 ya ve st bireylerde daha yksek saptand. Tartma: Bu alma tarafndan bildirilen polifarmasi ve uygunsuz ila kullanmna bal yal hastalarda dmelerin yksek riski, lke apnda bir deerlendirme ile bu tr yksek prevalans azaltarak harekete gemesini gerektirir. ORCID NO: 0000-0002-6695-7003

Anahtar Kelimeler: Uygunsuz la Kullanm, Polifarmasi, Geriatrik hastalar