SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Abdulkadir ALIŞ
 


Keywords:HORİZONTAL ŞAŞILIKLARDA CERRAHİ SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Amaç:Şaşılık bir gözün foveası fiksasyon yapılan cisme bakarken diğer gözün foveasının başka bir tarafa yönlenmiş olması durumudur. Gözlerde meydana gelen kaymanın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte innervasyon sorunları ve mekanik nedenler sorumlu tutulmaktadır . Tüm dünyadaki görülme sıklığı %1 ile %5 arasında değişmektedir . En sık görülen şaşılık tipi ezotropya (ET) ve ekzotropya (XT) olmak üzere horizontal tip kaymalardır . En çok tercih edilen tedavi seçenekleri şaşılığın tipine göre gözlük kullanımı ve cerrahidir. Bizim bu çalışmadaki amacımız kliniğimize horizontal kayma nedeniyle başvuran ve refraksiyon düzeltilmesi ile tedavi sağlanamayan hastalara uyguladığımız şaşılık cerrahisi sonuçlarını değerlendirerek başarıya etki eden faktörleri belirlemek. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2015- 2020 yılları arasında horizontal kayma nedeniyle şaşılık cerrahisi uygulanan ve postoperatif 1 yıl boyunca takip edilen 32 kadın, 48 erkek hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Ortalama preoperatif kayma derecesi 35.5 ±10.48 prizm diyoptri (pd) (20-80 pd) olarak saptandı. 42 hastada (%52.5) ezotropya (ET), 38 hastada (%47.5) ekzotropya (XT) mevcuttu. Olgular preoperatif kayma derecelerine göre değerlendirildiginde ; 34’ünde (%42.5) 15-30 pd, 40’ında (%50) 31-45 pd, 4’ünde (%5) 46-60 pd arası, 2 (%2.5) hastada ise 60 pd’den büyük kayma tespit edildilirken, yapılan ameliyata göre dağılımları incelendiginde, 32’sine (%40) tek göze geriletme+rezeksiyon, 32’sine (%40) iki göze geriletme, 14’üne (%17,5) tek göze geriletme, 2 hastaya(%2.5) ise tek göze rezeksiyon yapıldığı görüldü. Postoperatif dönemde 2 hastada (% 2.5) hastada aşırı düzeltme saptandı. Postoperatif 1.yıl sonunda 16 hastada 10 pd üzerinde kayma tespit edildi. Sonuç: Horizontal şaşılıklarda preoperatif kayma derecesi görme keskinliği ve alternasyon varlığı cerrahi sonucu etkileyen önemli faktörlerdir. Ameliyat öncesinde bu faktörleri göz önünde bulundurarak yapılacak dikkatli muayene ile tatmin edici sonuçlar alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Ezotropya, Ekzotropya ,Horizontal şaşılık cerrahisi