SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Habibe DLSZ, Haktan DEMRCOLU
 


Keywords:HTYA ANALZNE DAYALI SEREBRAL PALS ALE ETM PROGRAMININ GELTRLMES
 
Ama: Bu aratrmann amac; 7-18 ya arasnda Serebral Palsili ocuu olan ebeveynlerin eitim ve destek gereksinimlerini tespit etmek ve tespit edilen gereksinimler dorultusunda modler eitime dayal interaktif ve zgn bir aile eitim program gelitirmektir. Gere-Yntem: Aratrma, Ankarada Serebral Palsili ocuklara tam gn hizmet vermekte olan bir devlet okulunda yrtlmtr. Ebeveynlerin eitim ve destek gereksinimleri Odak Grup Grmesi ve Genel Bilgi Formu aracl ile belirlenmitir. Belirlenen gereksinimler frekans ve yzde gibi nicel ve ierik analizi gibi nitel analiz yntemleri ile analiz edildikten sonra programn modl balklar tespit edilmi, zgn etkinlik ve uygulamalar ile interaktif olarak uygulanabilecek potansiyelde detayl bir eitim ierii hazrlanmtr. Arkasndan; oluturulan program, kapsam geerlii asndan 6 akademisyen ve 10 alan uzmannn grne sunulmutur. lgili deerlendirmelerden sonra program gncellenerek son halini almtr. Bulgular: Odak Grup Grmelerine yalar 27 ile 60 arasnda deien 20 ebeveyn katlmtr. Genel Bilgi Formu ile veri toplanan ebeveyn says ise 87dir. Bu ebeveynlerin yarsndan fazlas (% 52,9) annelerden (n=46) olumaktadr. Ebeveynlerin % 62sinin (n=54) yasal haklar bilme konusunda kendilerini yeterli hissetmedikleri ortaya kmtr. Ebeveynlerin Anababa Eitim Gereksinimi ana temas altnda en ok Ebeveynin Ruh Salnn Korunmas ve Desteklenmesine ynelik ihtiya (f=95) ifade ettikleri grlm ve toplam 81 kez ocuklarnn duygusal olarak desteklenmesine dair eitim gereksinimleri olduunu bildirdikleri saptanmtr. Sonu:Yaplan almalar sonucunda Serebral Palsi Aile Eitim Program kapsamnda; Serebral Palsiye Btncl Yaklam ve Geliimsel Destek, ocuun Sosyal-Duygusal Geliimi ve Desteklenmesi, Birlikte Vakit Geirme, liki ve letiim, Psikolojik Salamlk, Roller ve ocuk Yetitirme Tutumlar, Sosyal Yaama Entegrasyon ve Yasal Haklar olmak zere 8 farkl eitim modl oluturulmutur. (Bu alma iin Hacettepe niversitesi Senato Etik Komisyonu Tarih: 27.10.2016 Say: 431-3233 bilgileri ile etik kurul alnmtr. alma birinci srada yer alan yazarn doktora tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0003-1252-6096)

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, Aile Eitimi Program, Eitim Modl, htiya Analizi, erik Analizi