SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Murat KAIKCI
 


Keywords:KERATOKONUS PROGRESYONUNUN TEDAVSNDE UYGULANAN TRANSEPTELYAL KORNEAL APRAZ BALAMA LE EPTELYUM-OFF KORNEAL APRAZ BALAMA TEDAVLERNN BRBRLERNE STNLKLERNN DEERLENDRLMES
 
Giri ve Ama: Progresif keratokonusta transepitelyal korneal apraz balama (trans-CXL) tedavisi ile kornea epiteli kaldrlarak yaplan korneal apraz balama (epioff-CXL) tedavisini karlatrmak. Yntem: Randomize klinik alma Ocak 2021 - ubat 2022 tarihleri arasnda, Mula Eitim ve Aratrma Hastanesi Gz Hastalklar ABDnda yapld. Keratokonus tanl ve CXL tedavi endikasyonu olan 21 hastann 24 gzne Riboflavin TE ile trans-CXL, 22 hastann da 26 gzne izotonik riboflavin ile epioff-CXL tedavisi uyguland. Cerrahi baar lt, 1 yl sonra santral kornea kalnl (SKK) ve maksimal keratometri (Kmax) deerinin sabit kalmas veya Kmax deerinin < 1 diyoptri (D) art ile dzeltilmi grme keskinlii deerleri (DGK) olarak belirlendi. Bulgular: Ortalama Kmax deeri, trans-CXL yaplan grupta sabit kalrken veya minimal artarken, epioff-CXL grubunda zellikle 1. yln sonunda azalma ile birlikte korneada dzleme grld. Kmax deerindeki bu deiimler, gruplar arasnda istatistiksel adan anlaml idi (p=0.014). Trans-CXL yaplan gruptaki dokuz gzde (%37,5) 1 yl sonra (en az 1,2 ile en ok 5,8 D) Kmax'ta > 1 D'lik art gsterirken, epioff-CXL grubunda Kmax deeri sabit seyretti veya azald (p=0,011). DGK, epioff-CXL grubunda transepitalyal gruba gre daha yksekti (p=0.023). Trans-CXL yaplan grupta herhangi bir komplikasyon grlmedi, ancak epioff-CXL grubunda 3 gzde (%11,5) iyileme problemlerine (steril infiltrat, herpes keratit ve stromal skar) bal komplikasyonlar geliti. SKK deerleri ise 1. ylda her iki grupta birbirine benzerdi (p=0.121). Tartma ve Sonu: Trans-CXL epitelyal iyileme sorunlar olmayan gvenli bir prosedr olmasna ramen, bu almada olgularn %37,5inde ilemden sonra 1. ylda keratokonus progresyonu gzlendi. Buna karlk iyileme problemlerine ramen epioff-CXLde 1 yl sonunda kornea stabilizayonu daha iyi saland grld. Sonu olarak, bu almada progresif keratokonus tedavisinde epioff-CXL'nin, transepitelyal CXLe daha stn olduu grlmektedir. ORCID ID: 0000-0002-2748-9702

Anahtar Kelimeler: Kornea, Transepitelyal, Keratokonus