SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nfel Ahmet BNCER, Nail KAHRAMAN
 


Keywords:PERKTAN PULMONER KAPAK MPLANTASYONUN NADR BR KOMPLKASYONU, ACL AIK CERRAH GRM LE TAIMA SSTEMNDEN SIYRILAN KAPAIN TAIYICI SSTEMNE GER YKLENP BAARILI OLARAK MPLANTASYONU
 
Fallot tetralojisinin tedavisinde ocukluk anda uygulanan total cerrahi dzeltme altn standart yntemdir. Fakat bu hasta grubunun uzun dnem takiplerinde grlen pulmoner kapakla ilikili patolojiler tekrar cerrahi veya perktan giriim ihtiyacn dourmaktadr. 20 yanda kadn hasta nefes darl ikayeti nedeniyle kardiyoloji kliniine bavurdu. Anamnezinde 8 yanda Fallot tetralojisi nedeniyle total cerrahi dzeltme operasyonu yks vard. leri Pulmoner kapak yetmezlii nedeniyle 19 yanda ana pulmoner artere perktan pulmoner kapak implantasyonuna hazrlk amacyla stent yerletirilmesi yks vard. Hastann ekokardiyografik deerlendirmesinde ileri pulmoner kapak yetmezlii saptand.Kardiyoloji klinii tarafndan perktan pulmoner kapak implantasyonu (32 mm, MyvalTM THV, Meril Life Sciences Pvt Ltd, India) ilemi planland. lem srasnda pulmoner kapan tama sisteminde syrlmas ve sa atriyum iinde kalmas zerine acil olarak kardiyak operasyon amacyla ameliyata alnd. Perktan pulmoner kapak sisteme manuel olarak tekrar yklendi. Tama sistemindeki kapak pulmoner arterdeki arteriotomiden ieri sokuldu. Pulmoner kapak supraanler blgede, pulmoner arterdeki stent blgesinde balon dilatasyonu yaplarak ald.Postoperatif ekokardiyografide kapak fonksiyonunda sorun olmad gzlendi. Postoperatif 3. ay klinik ve ekokardiyografik takipleri sorunsuz bir ekilde devam etmektedir. Bu makalede Fallot tetralojisi cerrahisi yks olan ve takiplerinde pulmoner yetmezlii gelien hastaya perktan pulmoner kapak implantasyonu uygulanmas srasnda tama sisteminden ayrlm olan kapan, acil kardiyak operasyon ile ayn pulmoner kapan tayc sistemine tekrar yklenip cerrahi olarak baarl implantasyon ilemi literatrde ilk olduu iin paylalmtr. ORCID NO: 0000-0001-8857-2596, 0000-0001-9343-0947

Anahtar Kelimeler: Fallot tetralojisi, Perktan pulmoner kapak replasman, Pulmoner yetmezlii, Pulmoner kapak replasman