SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aysel AHN KAYA, idem BOZKIR, Aye Nil KANAT
 


Keywords:POPLER DYET VE SOSYAL MEDYA ETKSYLE PLAZA ALIANLARININ BEDEN ALGILARININ DEERLENDRLMES
 
Ama: Bu alma, popler diyetlerin ve sosyal medyann bireylerdeki beden algsna olan etkisini deerlendirmek amacyla tasarlanmtr. Gere-Yntem: Tanmlayc kesitsel bir almadr. Katlmclara demografik bilgileri, fiziksel aktivite alkanlklar, sosyal medya kullanm sklklar, popler diyetlere olan ilgilerini renmek iin literatr taranarak oluturulmu 38 sorudan oluan anket uygulanmtr. Ayrca beden algsn deerlendirmek amacyla Beden Memnuniyet lei uygulanmtr. Antropometrik lmler tekniine uygun olarak aratrmac tarafndan llmtr. Boy uzunluunu lmek iin esnemez mezr kullanlmtr. Vcut arl lm iin TANITA marka BC-571 model tart kullanlmtr. alma verilerinin analizi iin SPSS 25 paket program kullanlmtr. Normal dalma uygunluk deerlendirilmitir. Normal dalma uymayan iki grup kyaslamalarnda Mann Whitney U testi kullanlmtr. Nitel veriler iinde ki kare testi kullanlmtr. Tm istatistiksel analizler iin anlamllk deeri p<0,05 kabul edilmitir Bulgular: alma stanbulda bir plazada alan 52 erkek ve 39 kadn olmak zere toplam 91 farkl meslek grubundan ofis alan ile yrtlmtr. Beden memnuniyeti seviyesine gre fiziksel aktivite skl ve gnlk ara n saylar arasnda anlaml fark bulunurken (p<0,05); cinsiyet, ana n says, fiziksel aktivite yapma durumu gibi dier unsurlar arasnda anlaml fark grlmemitir (p>0,05). Sonu: Popler diyetlerin ve sosyal medyann beden algsnda anlaml bir etkisinin olmad, ancak fiziksel aktivite skl ile ara n saysn ieren yaam tarz alkanlklarnn beden memnuniyetini etkiledii sonucuna varlmtr. ORCID NO: 0000-0001-7234-4900

Anahtar Kelimeler: Beden algs, Beden memnuniyetsizlii, Sosyal medya, Popler diyet